Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studiets oppbygning

De to første årene av studiet består delvis av grunnleggende naturvitenskapelige emner og delvis av introduksjonsemner innen Bygg- og miljøteknikk. Disse skal gi en nødvendig teoretisk basis for videre studier og valg av studieretning 3. år.

Studieretning er en faglig spesialisering innen studieprogrammet. De ulike retningene er satt sammen av emner som naturlig hører sammen, inndelt omtrent som faggrupperingene innen byggebransjen. På Bygg- og miljøteknikk er det fire studieretninger, du velger en ut i fra dine interesser:

I 9. semester velger man hovedprofil innen valgt studieretning. Hovedprofilen angir tema for fordypning og masteroppgave.

Tabellene under viser en skisse av studieforløpet. Oversikten over emnene er publisert med forbehold om evt. endringer, studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.


1. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TKT4240 BM1 Bygningsmaterialer 7,5
TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5
TMA4100 Matematikk 1 7,5
TMT4100 Kjemi 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH00004 Examen philosophicum 7,5
TKT4116 Mekanikk 1 7,5
TMA4105 Matematikk 2 7,5
TVM4101 BM2 Vann og miljø 7,5

2. år

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TBA4204 BM3 Transportinfrastruktur 7,5
TKT4122 Mekanikk 2 7,5
TMA4110 Matematikk 3 7,5
TMA4240 Statistikk 7,5
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
TBA4100 Geoteknikk og geologi 7,5
TBA4125 BM4 Prosjektering 7,5
TFY4106 Fysikk 7,5
TVM4116 Hydromekanikk 7,5

3. - 5. år


Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av fire studieretninger ut fra dine interesser:

» Bygg og anlegg

» Konstruksjon

» Vann og miljø

» Veg, jernbane, transport og geomatikk


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Bygg- og miljøteknikk, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner

Hva er en studieretning?

En faglig spesialisering i et studieprogram. Studieretningene er satt sammen av emner som naturlig hører sammen, inndelt omtrent som faggrupperingene i byggebransjen.

Studieretningene medvirker til at alle oppnår en fornuftig faglig bredde og fordypning i sitt studium, og gir et godt grunnlag til å løse arbeidsoppgavene som møter deg i yrkeskarrieren.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i Team (EiT):
Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

UROP

Som student på bygg- og miljøteknikk får du mulighet til å være med i forskningsprogrammet UROP!

Programmet har som mål å gi studentene et tidlig innblikk i forskningens verden ved å løse praktiske oppgaver med en forskningsmessig tilnærming.

 

UROP