Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk


studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Kunnskap:

Brede kunnskaper innenfor basisfagene matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, mekanikk, materiallære og hydromekanikk.

Kunnskap om teknologiutvikling, sivilingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

Grunnleggende kunnskap om programmering og om programvare for beregning og simulering

Grunnleggende kunnskap om teknologiledelse og arbeid i utviklingsprosjekter,

Spesialisert innsikt innenfor en avgrenset del av fagområdet Bygg- og miljøteknikk,

Innsikt i og forståelse for andre fagområder som utfyller fagområdet Bygg- og miljøteknikk

Ferdigheter:

Identifisere, modellere og analysere teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bygg- og miljøteknikk.

Planlegge og gjennomføre utrednings- og planleggingsoppgaver, og gjøre velbegrunnede valg av relevante metoder.

Jobbe selvstendig og kreativt for å definere problemstillinger, og deretter utvikle, vurdere og velge aktuelle løsninger.

Gjennomføre et teknologisk forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Anvende avanserte IKT-verktøy i sin faglige utøvelse.

Skal kunne gjøre beregninger innenfor flere ingeniørfaglige områder, og gjøre nøyaktige simuleringer og beregninger.

Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre eksperimenter eller feltundersøkelser innen fagområdet Bygg- og miljøteknikk.

Kandidaten skal beherske det teoretiske grunnlaget for numeriske beregningsverktøy, og en sunn og kritisk holdning til resultater fra slike beregninger.

Generell kompetanse:

Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av prosesser og løsninger innenforBygg- og miljøteknikk.

Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.

Kan samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling og ha generell forståelse for større tekniske prosjekter og systemer.

Kan tenke og handle kreativt, kritisk, konstruktivt og respektfullt.

Har innsikt i hvordan innovasjon bidrar til nyskapning i samfunnet.

Har et internasjonalt perspektiv på fagfeltet og kan arbeide i et globalt marked.