Bioingeniør

Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Bioingeniør

– Læringsutbytte

Læringsmål

Studenten:

 • kan forklare hvordan biokjemiske komponenter i humanbiologisk materiale kan benyttes til å stille diagnose, følge sykdomsforløp og kontrollere effekten av medisinsk behandling
 • kan beskrive analysemetoders muligheter og begrensninger
 •  kan vurdere analyseresultaters pålitelighet ut fra medisinsk, statistisk, metodisk oglaboratorieteknisk kunnskap, samt preanalytiske forhold
 •  forstår betydningen av kvalitetssikring og dokumentasjon i alle ledd i bioingeniørfaglig arbeid
 •  har kjennskap til vitenskapelige arbeidsmåter og kan finne og vurdere relevantinformasjon og litteratur
 •  har kjennskap til den seneste utviklingen innen medisinske laboratorieteknologi, her under ulike analysemetoder, instrumenter og laboratorieutstyr har kunnskaper innen naturvitenskapelige emner og medisinske laboratorieemner som
 • danner grunnlag for videre fagutvikling
 •  har kunnskap medisinsk laboratorieteknologi og de medisinske laboratoriers rolle i helsevesenet, her under også forvaltningsnivåene, beslutningsstrukturene og prioriteringer innen helse- og sosialsektoren

 

Studenten kan;
 • anvende teoretisk kunnskap for å foreta vurderinger av analysearbeidet og resultatene og å utføre kvalitetssikring av sitt eget arbeid
 • utføre oppgaver innen medisinsk laboratorieteknologi på en selvstendig måte
 • møte pasienter med empati og respekt
 • være redelig og kritisk til eget arbeid og tar veiledning
 • kan definere en problemstilling, finne og vurdere relevant informasjon og litteratur, diskutere dette og foreslå løsningsforslag
 • ta blodprøver av voksne pasienter, behandle og analysere biologisk prøvemateriale strukturert, nøyaktig og etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • bruke egnet laboratorieutstyr og analyseinstrumenter samt utforme og følgelaboratorieprosedyrer som benyttes innen medisinsk laboratorieteknologi
Studenten skal;
 • være en kompetent, ansvarsbevisst og reflektert bioingeniør med de ferdigheter og holdninger som er nødvendige for dagens og fremtidens behov
 • kunne gjenkjenne etiske dilemmaer i praktisk helsearbeid og kunne reflektere over etiske problemstillinger
 • kunne delta i utviklings- og forskningsoppgaver, følge med i fagutviklingen, delta i opplæring og videreutvikling av laboratorietjenestene
 • kunne finne og vurdere relevant informasjon og litteratur, diskutere dette og formidle fagstoffet både skriftlig og muntlig
 • kommunisere og samarbeide med pasienter, kolleger og andre yrkesgrupper
 • kunne begrunne sine handlinger overfor andre yrkesutøvere og arbeidsgivere ut fra etmetodisk og etisk ståsted
 • ha kjennskap til enkle verktøy som benyttes i innovasjon og entreprenørskap