Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk, består av 120 studiepoeng, og er normert til 2 års fulltidsstudier. Programmet består av

  • 60 studiepoeng studieretningsemner i spesialpedagogikk
  • 30 studiepoeng vitenskapsteori og forskningsmetode
  • 30 studiepoeng masteroppgave

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MPED - MSPED

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3041 Grunnleggende spesialpedagogiske problemstillinger
(inkludert 2 uker praksis)
30
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3042

Fordypning i lærevansker

(inkludert 3 uker praksis)

30

2. år

Tredje semester (høst)*
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3001 Statistikk 7,5
PED3009 Fordypning i forskningsmetode 7,5
PED3010 Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PED3903 Masteroppgave i spesialpedagogikk 30

NB! Dette studiet er ikke tilrettelagt for deltidsstudier. Kontakt Institutt for pedagogikk og livslang læring dersom du har behov for tilrettelegging av studiet. Har du 60 studiepoeng i spesialpedagogikk fra tidligere og ønsker å studere på deltid ved siden av jobb, sjekk ut vår erfaringsbaserte masterprogram i spesialpedagogikk.

07 okt 2019

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Du må betale semesteravgift hvert semester, også for semesteret når du skal ha muntlig eksamen selv om du leverte oppgaven i slutten av forrige semester. Du må melde deg opp på studentweb innen 15. september i høstsemesteret og 15. februar i vårsemesteret.

På den første veiledningstimen fyller du ut en masteravtale. 
Skjemaet finner du her:

Veiledning er obligatorisk, og du er pliktig til å delta på minimum én veiledningstime før du kan levere masteroppgaven.

Det er satt av 35 timer til veiledning. Dette inkluderer veilederens forberedelser og etterarbeid. 5 av timene skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med utvikling av prosjektet semesteret før selve skrivingen av masteroppgaven.

Innlevering av masteroppgaven – praktisk informasjon NB! Gjelder kun for dem som leverer før 1. november. Ny informasjon for innlevering etter 1. november kommer i månedsskiftet september/oktober

Når det gjelder omfang og utseende, står det følgende som krav under emnebeskrivelsen i studiehåndboka for 2019-2020: "Den skal ha et omfang på mellom 40-60 sider (eller 15000-23000 ord), litteraturliste kommer i tillegg  (A4, linjeavstand 1,5 og skrifttype Times New Roman."
NTNU Grafisk senter har logo og standarder til hvordan oppgaven kan se ut utover dette.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn senest ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). IPL betaler 5 eksemplar av oppgaven dersom du har én veileder. IPL sponser én oppgave til deg, men skal du ha flere eksemplar, må du betale disse selv. Du skal levere inn 4 eksemplar, med følgende unntak:

  • Har du to veiledere, skal du levere inn 5 oppgaver. IPL sponser én oppgave i tillegg.

Dersom to skriver sammen, skal det legges ved et vedlegg hvor det går frem hvem som har skrevet hva i rapporten.

Du må også levere masteroppgaven som PDF-fil. Du sender den som vedlegg på e-post til kontakt@ipl.ntnu.no. Du skal sende med nøyaktig samme utgave som du leverte til trykking.

1. Innleveringsskjema for mastergrad

2. Avtaleskjema for bruk og publisering (dette skjemaet skal leveres i to eksemplar)

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Innlevering av masteroppgaven – praktisk informasjon. NB! Gjelder kun for dem som leverer før 1. november. Ny informasjon for innlevering etter 1. november kommer ved månedsskiftet september/oktober

Før du leverer oppgaven, må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Masteroppgavene skal leveres inn ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL). IPL betaler 5 eksemplar av oppgaven dersom du har én veileder. IPL sponser én oppgave til deg, men skal du ha flere eksemplar, må du betale disse selv. Du skal levere inn 4 eksemplar, med følgende unntak:

  • Har du to veiledere, skal du levere inn 5 oppgaver. IPL sponser én oppgave i tillegg

Du kan gjerne bruke NTNU Grafisk senter for å trykke oppgaven din.

Den muntlige mastereksamenen vil være en samtale om masteroppgaven, både innholdet og prosessen rundt masteroppgaven. Studentene bør dermed belage seg på å presentere masteroppgaven sin og svare på spørsmål knyttet opp mot den. Den muntlige eksamenen har normalt en varighet på ca. 1 time. Den muntlige eksamenen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.