Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Om master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Hva er spesialpedagogikk?

Programmet skal teoretisk og praktisk rette seg mot det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Det skal teoretisk være breddeorientert med muligheter for fordypning, slik at du kan utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor sentrale spesialpedagogiske områder. Programmet skal videre sørge for at du utvikler analytisk kompetanse og handlingsberedskap som gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer som ivaretar elevenes faglige og sosiale utvikling.

Programmet er bygd opp av både obligatoriske og valgfrie emner. De obligatoriske emnene gir innføring i spesialpedagogisk grunnlagstenkning. Pedagogisk forskningsmetode og statistikk går over ett semester, og masteroppgaven er normert til ett semester.

Noen fordypningseksempler:

  • Sosial aksept og kriterier for valg av venner.
  • PMT-O for lærere. Implementering av ferdigheter fra Parent Management Training Oregon (PMT-O) i skolen.
  • Når språket ikke er en selvfølge lenger. En studie om hvordan voksne med afasi opplever språkproblemene i hverdagen og deres behov for logopedisk støtte.
  • AD/HD og selvoppfatning. En teoretisk studie av elever med AD/HD og deres selvoppfatning.
  • TRAS i barnehagen. En kvalitativ studie av hvordan TRAS-materialet (Tidlig Registrering av Språkutvikling) brukes som verktøy i barnehagen.

Praksis i spesialpedagogikk

I løpet av det første året av masterstudiet skal studentene gjennomføre fem ukers praksis, to uker om høsten knyttet til fellesdelen og tre uker om våren knyttet til fordypningsdelen.

En av ukene om høsten skal praksis knyttes til PPT og kompetansentre. Dette vil primært være en observasjonspraksis som skal gi studentene innblikk i spesialpedagogens rolle og arbeidsoppgaver i hjelpeapparatet.

Den andre uken om høsten skal studentene være i skolen. I løpet av denne perioden skal de, sammen med praksisveilederne, identifisere utfordringer knyttet til den spesialpedagogiske rollen.

Om våren skal studentene ha tre ukers praksis i den samme skolen som i den første perioden med den samme praksisveilederen. Studentene skal nå rette fokus mot de tema som ble identifisert i første periode. De skal gjennomføre en analyse av situasjonen, legge en plan for tiltak og om mulig også gjennomføre tiltak.


Hvorfor spesialpedagogikk?

Studiet egner seg for deg som ønsker å være med på å skape en meningsfull hverdag i utdanning og arbeid for barn, unge og voksne med særskilte behov. Arbeidsoppgavene vil i praksisfeltet være knyttet til undervisning, veiledning og kunnskapsformidling. Programmet egner seg også for lærere og førskolepedagoger som ønsker å kvalifisere seg til arbeidsoppgaver i PP-tjenesten, eller på et kompetansesenter. Programmet gir også mulighet for opptak til doktorgrad i pedagogikk