Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

– Læringsutbytte

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En student som har fullført master i spesialpedagogikk forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har kunnskap om hva spesialpedagogikk er og innebærer i lys av fagets historiske utvikling
  • har kunnskap om teorier og sentrale begreper som brukes innenfor den spesialpedagogiske fagdisiplinen
  • har innsikt i og kunnskap om ulike perspektiver på spesialpedagogisk virksomhet

Ferdigheter

  • kan reflektere over innhold i spesialpedagogisk litteratur, formidle og dele sine refleksjoner med andre, muntlig og skriftlig
  • kan bruke teoretisk kunnskap for å forstå spesialpedagogisk virksomhet
  • kan bruke teoretisk kunnskap til kritisk å velge, formulere, undersøke og analysere spesialpedagogiske problemstillinger

Generell kompetanse

  • kan delta i tverrfaglig samarbeid- kunne begrunne valg med utgangspunkt i
  • spesialpedagogisk litteratur
  • kan kartlegge enkeltelever og systemer med tanke på å forebygge og avhjelpe lærevansker