Sosiologi

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosiologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

  • har inngående kjennskap til sentrale teorier og fagretninger innenfor sosiologi samt en bred oversikt over fagområdet og spesialisert innsikt i masteroppgavens tema
  • kan analysere og utvikle nye problemstillinger med grunnlag i inngående kunnskap om sentrale trekk ved ulike sosiale institusjoner
  • har inngående kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, samt en spesialisert innsikt i de forskningsmetodene som er benyttet i masteroppgaven

Ferdigheter​

  • kan anvende sosiologisk kunnskap til å gjennomføre selvstendige forskningsarbeid
  • kan bruke et vidt spekter av samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
  • kan analysere og med bakgrunn i kunnskap om sosiologi forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse, og strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse​

  • kan planlegge og gjennomføre større forskningsprosjekter med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre
  • kan beherske sosiologiske uttrykksformer og utvikle faglig funderte løsningsforslag, både skriftlig og muntlig
  • kan kommunisere sosiologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten