Master, femårig

Femårig master i samfunnsøkonomi

– Oppbygning

Femårig master i samfunnsøkonomi er et programmert studium.

Programmert studium

De seks første semestrene av studiet er sterkt programmert og består hovedsakelig av obligatoriske emner i samfunnsøkonomi.

  • I de første semestrene gis en innføring i mikro- og makroøkonomiske problemstillinger, samt grunnleggende trening i å benytte matematiske og statistiske metoder til økonomiske resonnementer.
  • Videre i 3. og 4. semester er det fokus på anvendelse av grunnleggende teori til å forstå kompliserte økonomiske sammenhenger innen for eksempel internasjonal økonomi, offentlig økonomi, konjunkturer, finansmarkeder, næringsøkonomi med mer.
  • I 5.- 6. semester gis en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode.
  • De valgfrie spesialkursene i 7.- 9. semester bygger på de obligatoriske emnene i 1.-6. semester, og du vil få mulighet til å gå dypere inn i de tema du brenner for.

Masteroppgaven

Studiet avsluttes med at studenten skriver en masteroppgave, hvor veiledning er en vesentlig komponent. Det anbefales at tema for masteroppgaven velges med bakgrunn i et eller flere av de valgfrie spesialkursene. Arbeidet med masteroppgaven kan gå over et semester etter at de valgfrie spesialkursene er avlagt, men kan også strekkes over to semester samtidlig som studenten følger undervisningen i valgfrie spesialkurs.

Læring skjer i flere former som forelesninger, seminarer, oppgaveinnleveringer og muntlige studentpresentasjoner. Instituttet vil ha fokus på å etablere et godt student- og læringsmiljø, og en intern kullfølelse.

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 15
SØK1001 Matematikk for økonomer 7,5
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 7,5

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK1011 Markeder og markedssvikt 15
SØK1012 Makroøkonomisk analyse 15

 

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0003 Examen Philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap 7,5
SØK1004 Statistikk for økonomer 7,5
SØK3004 Videregående matematisk analyse 15

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Perspektivemne* 7,5
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 15
SØK2901 Bacheloroppgave i samfunnsøkonomi 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 15
SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk 7,5
SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7,5

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Eksperter i team (intensiv) 7,5
SØK3001 Økonometri I 15
SØK3005 Informasjons- og markedsteori 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 30

 

Åttende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 30

 

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 30

 

Tiende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3950 Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30

 

Valgbare fordypningsemner på bachelornivå / 2. og 3. studieår (krav om 30 sp)
Emnekode Emnenavn SP Und.
SØK2005 Finansmarkeder 7,5 Vår
SØK2006 International Trade (Internasjonal handel) 7,5 Vår
SØK2007 Development Economics (Utviklingsøkonomi) 7,5 Vår
SØK2008 Offentlig økonomi 7,5 Høst
SØK2009 International Macroeconomics (Internasjonal makroøkonomi) 7,5 Høst
SØK2010 Banking (Bank- og kredittmarkeder) 7,5 Vår
SØK2103 Politisk økonomi 7,5 Høst
 
Valgbare fordypningsemner på masternivå / 4. og 5. studieår (krav om 90 sp)
Emnekode Emnenavn SP Und.
SØK3514* Anvendt økonometri 15 H17
SØK3515* Mikro- og paneldataøkonometri 15 H18
SØK3517 Åpen makroøkonomi 15 **
SØK3521 Utdanningsøkonomi 15 **
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi 15 **
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling 15 **
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi 15 **
SØK3525 Internasjonal økonomi 15 **
SØK3527 Fiskal føderalisme 15 **
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi 15 **
SØK3529 Dynamisk makro 15 **
FIN3005 Mikrofinans 7,5 Høst
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri 15 Høst

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Du kan flytte semester på perspektivemnet og Ex.phil for å få tilgang til ønskede SØK2000-emner.

* SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår. SØK3514 i oddetalsår, og SØK3515 i partallsår.

** Hvert studieår vil to av emnene i serien SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret, og to i vårsemesteret. Samme emne blir aldri gitt to semester på rad.

For studenter tatt opp på master i samfunnsøkonomi, er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester, uavhengig om emnet undervises eller ikke.

Hvilke valgemner som blir undervist bestemmes med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at rotasjon av emenne sikres. Det blir aldri gitt samme emne høst og vår i samme studieår. Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3517-3529 og det er færre enn fem studenter som følger emnet, kan instituttet bestemme å tilby en alternativ undervisningsform enn hva som fremgår i de enkelte emnebeskrivelser.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen for samfunnsøkonomi.


Mon, 10 Jul 2017 14:45:26 +0200

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Kontakt Institutt for samfunnsøkonomi

Telefon:
(+47) 73 59 19 40
Faks:
(+47) 73 59 69 54
Epost:
econ@ok.ntnu.no
Hjemmeside:
https://www.ntnu.no/econ
Åpningstider:
08.00-15.00
Besøksadresse:

NTNU Dragvoll,
bygg 7, nivå 5.

Institutt for samfunnsøkonomi
NTNU
7491 Trondheim