Master i samfunnsøkonomi

Master, to-årig

Master i samfunnsøkonomi

– Oppbygning

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år. Mastergraden består av obligatoriske emner, valgbare emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi kvalifiserer for arbeid med økonomiske analyser i næringsliv og offentlig forvaltning. Studiet kvalifiserer også til videre studier på doktorgradsnivå.

Foruten en videreføring i mikroøkonomi, makroøkonomi og metode, består studiet av valgemner, der siktemålet er å gi studentene spesialisering innenfor bestemte deler av faget. Emnene kan velges etter egne interesser og karriereplaner.

Det vil være en stor fordel å velge minst ett emne som har relevans for masteroppgaven, som avslutter masterstudiet. Masterstudiet avsluttes med en masteroppgave i samfunnsøkonomi hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en økonomisk problemstilling. Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med masteroppgaven.

 

Informasjonen er gyldig for studieåret 2020/2021


 

Studiets oppbygning - MSØK

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3004 Videregående matematisk analyse 15
SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk 7,5
SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3001 Videregående økonometri 15
SØK3008 Insentiver, informasjon og arbeidskontrakter 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SØK3900 Masteroppgave 30

 

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SØK3514* Anvendt økonometri 15 H21 Åpent
SØK3515* Mikro- og paneldataøkonometri 15 H20 Åpent
SØK3517 Åpen makroøkonomi 15 H20 Åpent
SØK3521 Utdanningsøkonomi 15 ** Åpent
SØK3522 Arbeidsmarkedsøkonomi 15 H20 Åpent
SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling 15 ** Åpent
SØK3524 Miljø- og ressursøkonomi 15 ** Åpent
SØK3525 Internasjonal økonomi 15 ** Åpent
SØK3527 Fiskal føderalisme 15 ** Åpent
SØK3528 Urbanisering og økonomisk geografi 15 ** Åpent
SØK3529 Dynamisk makro 15 ** Åpent
FIN3005 Makrofinans 7,5 Høst Åpent
FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Hvilke valgemner som blir undervist bestemmes med bakgrunn i studentenes ønsker og ressurssituasjonen ved instituttet, men slik at rotasjon av emnene sikres. Gitt at det gis et undervisningstilbud i emnene SØK3514-3527 og det er færre enn fem studenter som følger emnet, kan instituttet bestemme å tilby en alternativ undervisningsform enn hva som fremgår i de enkelte emnebeskrivelser.

* SØK3514 og SØK3515 undervises annethvert studieår.

** Hvert studieår vil to av emnene i serien SØK3517-3529 undervises i høstsemesteret, og to i vårsemesteret. Samme emne blir aldri gitt to semester på rad.

For studenter tatt opp på master i samfunnsøkonomi, er det mulig å levere semesteroppgave og ta eksamen i alle SØK3500-emner hvert semester, uavhengig om emnet undervises eller ikke.

Alle studenter som tilfredsstiller forkunnskapskravene til de enkelte emner kan søke om opptak selv om de ikke er masterstudenter i samfunnsøkonomi, med unntak av mastergradsoppgaven. Ved begrensninger av studenttallet i valgemnene gis det prioritet til masterstudenter i samfunnsøkonomi.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen for samfunnsøkonomi.

05 jun 2020

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan