studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å oppnå følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • ha inngående forståelse av sentrale begrep, statistiske metoder og teoretiske modeller innenfor samfunnsøkonomi
  • ha kunnskaper nær forskningsfronten innen enkelte økonomiske emner
  • ha solide kunnskaper om økonometriske metoder

Ferdigheter

  • kan analysere, konstruere og bruke et bredt spekter av samfunnsøkonomiske modeller i avanserte analyser
  • kan bruke økonometrisk metode og relevant programvare til å gjennomføre avanserte kvantitative analyser av samfunnsøkonomiske problemstillinger
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske økonomifagets uttrykksformer

Generell kompetanse

  • kan arbeide godt sammen med personer som har en annen faglig bakgrunn enn seg selv
  • kan arbeide selvstendig og organisere og planlegge eget arbeid innenfor gitte frister
  • kan gjennomføre økonomiske analyser som holder et høyt faglig nivå