Skoleledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Skoleledelse

– Om studieprogrammet

Skoleledelse

Master i skoleledelse er et erfaringsbasert deltidsstudium. Programmet skal ikke tilbys lenger og siste opptak ble foretatt høsten 2019. Studenter som har tatt emner i programmet tidligere og ønsker å fullføre, må ta kontakt med koordinator Bente Sellereite 

 

Målgruppe

Studiet er for skoleledere og for lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren


Utdanningens innhold

Master i skoleledelse er et handlingsorientert, kunnskapsbasert og verdiforankret studium, der aktiv deltakelse er sentralt.

  • At studiet er handlingsorientert, innebærer at vi velger innhold og arbeidsmåter som er relevant for utfordringene ledere i skolen står overfor.
  • At studiet er kunnskapsbasert, innebærer at undervisningen er basert på akkumulert kunnskap fra forskning og utviklingsarbeid med særlig relevans for skole- og utdanningsorganisasjoner.
  • At studiet er verdiforankret, innebærer at Master i skoleledelse bygger på opplæringslovens verdigrunnlag og et humanistisk og demokratisk grunnsyn.
  • At aktiv deltakelse står sentralt, innebærer at vi legger vekt på at læring er en prosess som krever engasjement og variasjon mellom forelesning, dialog, gruppearbeid og oppgaver som knytter teori til egen praksis.

Dette betyr at studentene forutsettes å delta aktivt både på og mellom samlingene, og ikke bare ta ansvar for egen læring, men også ta medansvar for fellesskapets læring, slik at vi sammen skaper et utfordrende og konstruktivt læringsmiljø.

Studiet er tilrettelagt for deltagere i full jobb og går med halv studiefart. Det er lagt opp til at studentene tar en modul (30 studiepoeng) per år. Undervisning og arbeidsmåter er organisert som en veksling mellom fysiske samlinger og nettbasert samarbeid og veiledning via nett.

» Studiets oppbygning


Hva lærer du?

Master i skoleledelse skal utvikle evnen din til å lede virksomheter som har læring som hovedoppgave. Vårt mål er å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, både for seg selv og sin organisasjon, i den hensikt å bidra best mulig til elevers og ansattes læring, utvikling og mestring. For å oppnå dette, vil vi vektlegge emner innen organisasjon og ledelse med særlig relevans for ledelse av utdanningsorganisasjoner, og vi vil ta i bruk varierte læringsformer som knytter sammen teori og praksis.


Dette sier studentene

Noen av våre studenter om studiet:

”Jeg har blitt tryggere i lederrollen. Jeg har fått flere verktøy å bruke og har kjent en god utvikling både av meg selv og hvilken måte jeg leder andre på.”

”Jeg er blitt en enda tydeligere leder, som kan spisse mine forventninger. De ansatte blir i større grad sett, dette har også sammenheng med at jeg er blitt sikrere i jobben og bruker mindre tid på oppgaver som før var en tidstyv. Nå kan jeg i større grad bruke tiden på å utvikle skolen.”

”Jeg har fått mye teoretisk ballast, har gjennom oppgaveskriving og drøftinger blitt satt i situasjoner der jeg har måttet reflektere rundt egen virksomhet og mine utfordringer som leder opp mot det teoretiske bakteppet som ligger for lederrollen og spesielt skolelederrollen.”


Eksempler på masteroppgaver 

Under vil du finne et utvalg av masteroppgaver som er skrevet av tidligere studenter. 

 

Tittel masteroppgave Forfatter Årstall
Skole – arbeidsliv. «Sammen om eleven/lærlingen» (Vedlegg) Nina Forsberg 2016
Når læreren sier «vi…». Hva skolens elever, lærere og ledelse legger i begrepet «god klasseledelse». Toril Ausen 2016
Ledelse av fremtidens skole - hva trenger rektor fra skoleeier? Anne-Merete Mærli Hellebø 2016
Samarbeidskulturer og kompetansedeling. Hvordan organisere lærernes arbeid med tanke på å få til kompetansedeling? Else-Marit Nybakken 2016
Skoleeiers nærvær i utviklingsarbeid. Nær, men ikke nær nok. En kvalitativ intervjustudie av hvordan en fylkeskommune følger opp videregående skolers deltakelse i et utviklingsarbeid. Hanne Kvam og Siri Riksheim 2016
Motivasjon og ledelse. Om motivasjon og jobbengasjement hos lærere i skolen, og ledelsens rolle og betydning. Jostein Drevvatne 2016
Rektor - kjenn din rolle! Du står på skolens scene. Kathrine Berg 2016
Foreldremøter som lærende møter. En kasusstudie av prosessen rundt et foreldremøte lagt opp som et lærende møte, sett fra et lederperspektiv. Finn Roger Sørseth 2016
Jakten på god klasseledelse ved to skoler. Skoleledelsens strategier og aktørenes forståelse. Inger-Lise Sørvik Smenes og Torunn Haugan Owren 2016
Skoleledelse i en digital tid – muligheter og utfordringer. Hva kjennetegner ledelse som kan bidra til læringsfremmende bruk av IKT i skolen? Toril Klægstad Sand og Inger-Lise Risøy 2016
På hvilken måte legger rektorer til rette arbeidet for å innlemme tidlig innsats i skolens praksis? Anni Breivik 2016
Hvordan kan skoleledere legge til rette for å skape en god læringskultur med fokus på elevenes læring og utvikling? Svein Ove Dyrdal 2016
Hvordan erfarer rektor at underveisvurdering bidrar til utvikling av egen skole? En studie med rektorer ved grunnskoler og maritime fagskoler.  Are Sæverudsrød Lygre og Alf Furuland 2015

Ledelse av kollektive læringsprosesser. En fenomenologisk studie av seks rektorers ledelsespraksis for bedre undervisning. 

Jannicke Strugstad og Arnt-Inge Nilsen 2015
Ledelse av læreres læring. En undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen "Vurdering for læring".  Benedikte Johnsen Hellevik 2015
"Men det er jo, hvis man ser på det, ganske mange ting som er veldig viktig" - Ledelse av politiske initierte endringsprosesser Ebba Ramfjord 2015
På vei - sammen - i samme retning. Om utvikling av profesjonelle læringsfellesskap i skolen gjennom deltakelse i Ungdomstrinn i utvikling Eva Berg 2015
Verdien av å holde fast - eller "hold fast og hold fast og gjenta til du spyr". En fenomenologisk studie av rektors ledelse av utviklingsarbeid i lærende skoler.  Marit M. Nordbotn og Eva Sæther 2015
Hva kan vi som skoleledere lære av læreres læring? En kvantitativ undersøkelse av hvordan lærerne opplever sin utvikling av praksis gjennom skolebasert kompetanseutvikling.  Eystein Angen og Bjørn Ivar Midjo 2015
"Er ikkje dette kompetanseutvikling så veit ikkje eg!" Profesjonsutdanning gjennom skulebasert kompetanseutvikling Martha Gurvin og Truls Larsen  2015
På hvilke måter kan forventninger til skolevandring øke lærernes læring Anne Berit Olaussen og  Nina Holm 2015
Styrket skoleledelse for fremtiden. Hvordan kan innføring av en alternativ ledelsesmodell, med rektor og avdelingsledere, bidra til en bedre pedagogisk ledelse av skolen?  Ragnhild S. Niewjaar og Sveinung Fjelde 2015
Kvalitet og kvalitetsarbeid; for hvem? Diskurser uten kommunikasjon Trine Leirvik Kristiansen 2014
Kartleggingsprøver og skoleledelse. En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling.  Ann Oline Vuttudal 2014
Mentorordning for nytilsatte rektorer i Trondheim kommune Berit Mari Midttun 2014
"Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post". Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet "Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag" i grunnskolen i Kristiansand kommune.  Edith Husby 2014
Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O Fauske 2014
Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Hilde Iren Meringdal 2014
På veg mot en bærekraftig pedagogisk entreprenørskapskultur. Kva må til for å implementere pedagogisk entreprenørskap som ei heilheitleg satsing i skulen slik at ein felles kultur for læring kan vekse fram? Kristin Rønn Gårderløkken 2014
Rektors betydning for kompetanseutvikling i en lærende skole. Hvordan kan man gjennom god skoleledelse sette fokus på regning i alle fag - og kan det på sikt bidra til elevers motivasjon og mestring i matematikkfaget? Marina Hauge 2014
På hvilken måte legger ledere i voksenopplæring til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? - En studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Marit Evelyn Heggeland 2014
Den lojale rektor. Ein studie av ein lokal kvalitetsutviklingsplan og rektor sitt arbeid med denne Marit Sørensen  2014
Kulturskoletimen - en veiviser? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Merete Aadnøy 2014
Med angst og beven eller i fyr og flamme? Skolelederes erfaring med innføring av bærbar PC. Michael Hopstock 2014
"Hva gjør vi med resultatene?" Norsk kvalitetsvurderingssystem og skoleleders handlingsrom.  Nina E. Aandal 2014
Rektors rolle i en digital utvikling i skolen Odd Arnold Skogsholm 2014
Tvunget skolebytte mellom årstrinn på Studiespesialisering. Hva betyr det for elven? Hva er utfordringene for skoleeier og skoleledere? Oddgeir Drevdal 2014
120 dager med rektor Sverre Halvard Aass 2014
Rektor og hennes sjef - Sjefens betydning for rektors skoleledelse Tor Bitustøyl 2014
Prosjekter i medvind eller motvind? En studie av faktorer som påvirker etableringsfasen av et skoleutviklingsprosjekt Torkild Svorkmo-Lundberg 2014
Med pedagogisk ledelse i fokus. Hvordan fremmer rektor pedagogisk utviklingsarbeid ved egen skole? Astrid Rekestad Hernes og Eli Kristine Elvheim 2013
Oppfatninger om rektorrollen. Hvilke oppfatninger om rektorrollen er rådende i en kommune og hvordan henger de sammen med nasjonale føringer? Bjørg Vaagen Jakobsen og Hege Alice Østmark 2013
Læring - Mennesker - Samspill. Kompetanseutvikling i en lærende organisasjon Guri Birgitte Auran og Frode Rydland 2013
Det er mye å hente, rett og slett. En oppgave om ledelse av samarbeid skole - arbeidsliv.  Hanne-Merete Hagby 2013
Vår skole er ikke så veldig flerkulturell” - om skoleledelse i en flerkulturell skole Janne Thorvalldatter Scheie 2013
Hvordan kan rektor gjennomføre skolevandring slik at lærerne får størst mulig læringsutbytte av denne?
En fenomenologisk studie med tre lærere om verdien av skolevandring
Kjell Arne Myrnes 2013
Yammer – deling eller støy?
Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier i en organisasjon
Petter Helland 2013
Hvordan kan skoleleder gjennom skolevandring bidra til pedagogisk ledelse. En kvalitativ studie med fokus på erfaringer fra tre rektorer som har drevet skolevandring.  Roger Tvenge  2013
Vurdering for læring. En fenomenologisk studie med utgangspunkt i et skolebasert prosjekt Tobias Andersen  2013
Samarbeid mellom hjem og skole. En kasusstudie av hvordan klassekontakter i en kommune erfarer samarbeidet med skolen, og hvordan deres erfaringer kan bidra til forbedring av samarbeidet. Trine Fåkvam 2013
Treffer Nordland fylkeskommune
med sine initierte tiltak for seniorene?
Alf Langnes 2012
Hvorledes erfarer rektorer i grunnskolen i Oslo arbeidet med profesjonell kompetanseutvikling for lærerne som utviklingstiltak for å oppnå bedre elevresultater?
En fenomenologisk studie med tre rektorer
Berit Arnesen 2012
Med hjarte på rette staden. Leiarutfordringar i ein skole for alle  Eden Magnhild Hoem  2012
Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim 2012
Hva kjennetegner skoleledelse som legger til rette for kollektiv læring blant lærerpersonalet i prosjektet vurdering for læring? Gunnar Ljotebø 2012
Mobbing i skolen. Rektors oppfatning og ansvar. Hilde Folkvord Juul og Wictor Juul 2012
Hvordan anvender rektor undervisningsevaluering til utvikling i videregående skole? Liv Aashjem 2012
Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 2012
"Rana kommune som skoleeier - utfordringer etter Terra-skandalen» Skoleeierens vedtak og skolelederens rolle. Diskursanalyse av et offentlig dokument. Morten Einar Edvardsen og Mette Meidell 2012
Lærernes kontinuerlige kompetanseutvikling. En empirisk studie av læreres refleksjoner og erfaringer Nina Aagensen Vasseljen 2012
«Si meg – vet rektor hva vi holder på med»? Hva er lederutfordringene i lærernes læring og skolens didaktiske utviklingsarbeid ved Byen videregående skole? Sigrid Grøtte  2012
Makten i Mellom. Intervjuer med fire mellomledere i videregående skole Sigrid Marumsrud  2012
Fra ide til ny praksis, er lederne hekta på? Om skoleutvikling og ledelse Siss Ragnhild Pedesen 2012
På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes 2012
Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? - en fenomenologisk studie med fem rektorer i grunnskolen. Torleif Grønli og Henning Antonsen 2012
Ledelse i en lærende skole. Hvilke erfaringer har skoleleder med ledelse av lærernes læring? Turid Furumo 2011
Hvordan opplever skolelederne i Blå kors-skolene mulighetene til å utvikle skolens læringsmiljø? Gørild Joramo 2011
Det handler om å lære! En kvalitativ studie av skolelederens rolle i utviklingsarbeid og av lærernes læring gjennom deltakelse Torill Langstrand Haugen 2011
- Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen.
Hva preger den tillitsvalgtes rolleforståelse i møtet med skoleleder, og hvordan manifesteres denne sett i lys av Hovedavtalens intensjoner om partssamarbeid?
Kirsti Øyum-Jakobsen

2011

Frå stryk til ståkarakter – suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar. Jorunn Oftedal 2011
Skole- og læringskulturens betydning for læringsresultatene. En kvantitativ studie av skolebidrag og læringsmiljøets betydning, i utdanningsprogram for studiespesialisering ved videregående skoler i Trøndelag. Jostein Brøndstad 2011
Rektor som leder av skolen i digital utvikling. Hva kjennetegner ledelse som kan bidra til å fremme utvikling av digital kompetanse hos elevene? Roger Kransvik  2011
Ledelse av skoler som er organisert med lærerteam Aagot Monsen 2011
Hvordan opplever rektor lederutfordringene ved utvikling av en vurderingspraksis som fremmer læring? Sigrun Bergseth 2011
Inkludering i skolen. Vedlegg Sissel Fuglestad 2011
Rekruttering av lærere. En kvantitativ undersøkelse av hva lærerstudenter legger vekt på når de skal søke jobb i skolen. Gro Li Sletvold 2011
Hvordan kan organiseringen av nettstøttet opplæring i Nordland kvalitetssikres? Wenche Stenersen  2011
Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte”. En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl 2010
Gratisprinsippet i grunnskulen – kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn Vatne 2010
Kvalitet i skolen, utopi eller oppnåelig virkelighet? En fenomenologisk studie av hvordan skoleledere og skoleeier opplever at samarbeidet påvirker kvalitet i skolen. Berit Wahl 2010
Skoleledelse, implementering og kvalitetssikring. En studie knyttet til kvalitetssikring av et utviklingstiltak i Nordland fylkeskommune Geir Solli 2010
Oppnår Hordaland Fylkeskommune økt læring og bedre ressursutnyttelse ved innføring av ny lederstruktur i skolen? Kerstin Karlsen 2010
Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang 2010
”I oppmerksomheten ligger kuren”. En evaluering av målretta utviklingstiltak i den videregående skolen i Nordland fylkeskommune, sett opp mot teorier om skoleutvikling, endring og omstilling. Kurt Henriksen 2010
Mye står på spill. En studie av spillere, spill-kompetanse og deres forhold til skolen Sylvia Hoff 2010
Dynamisk ledelse - handlekraftig rektor, en masteroppgave om rektors handlinger under implementering av IKT Terje Røvik 2010
Skoleledelse i et dannelsesperspektiv. En litteraturstudie knyttet til begrepene dannelse, ledelse av skole og skole som dannelsesinstitusjon. Alf Ekholm 2009
Skolevandring - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Anders Lehn 2009
Fører alle veier til Rom? Om strategier for kvalitetsutvikling i videregående skoler – Rektors rolle og muligheter Bjørn Johannessen 2009
Ansvarliggjøring og økt fokus på kvalitet gjennom tester og undersøkelser. Siv Tove Sødal og Hege Bjerkli Daaland 2009
Hva legger skoleledere i den videregående skolen i kvalitetsbegrepet? Kai Myrvang 2009
Skolelederens betydning for lærernes samarbeid.En kvalitativ studie av en lærergruppes opplevelse av ledelsens betydning for deres samarbeidslæring. Vedlegg Sigrun Reitan 2009
"De veit ittje en gong at æ e same".Om norskkulturelle skolers utfordringer i møte med samiske elever og konsekvenser for ledelse. Katrine Kalvig 2008
"Fare for kunst".Å lede en skole med vekt på den estetiske dimensjon i læringsarbeidet.  Geir Grav og Berit Kirksæter 2008
Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Ronny Engan 2008
Skoleledelse. Et samspill mellom rektor og kontaktlærer Synnøve Tangen 2008

 

 


Faglig ansvarlig