MASTERPROGRAM 2-ÅRIG,TRONDHEIM

Språk og kommunikasjon i profesjoner

– Jobbmuligheter

Språk og kommunikasjon er en stadig viktigere og mer krevende del av yrkeslivet, og i forberedelsene til det. Dette krever kompetanse i både muntlige og skriftlige sjangre, innenfor eget fag og på tvers av fag.

Kommunikasjon i helsefeltet

Innenfor helsefeltet er det et økende fokus på pasientsentrering og persontilpasset kommunikasjon. En stor andel av klagene til pasientombudet handler om kommunikasjon. Masterprogrammet vil være relevant for en rekke ulike helseprofesjoner, enten de skal jobbe med pasienter/pårørende, med andre profesjoner eller med utviklingsarbeid og kommunikasjonstrening.

Kommunikasjon med brukere og pårørende

Innenfor velferdsfeltet, blant annet i NAV, står sosionomer og barnevernspedagoger overfor store krav mht. faglig kommunikasjon, både med brukere, pårørende og andre profesjoner. Arbeids- og velferdsdirektoratet har hatt strategisk FoU-satsing på temaet «Interaksjon med brukere». Tverrfaglig og tverrsektoriell kommunikasjon blir stadig mer relevant i dette feltet, spesielt med tanke på brukere med sammensatte behov.

Tekniske fag

Innenfor tekniske fag og i industrien står praktikere og ledere overfor utfordrende beslutningsprosesser i situasjoner med stor usikkerhet, høy risiko og stor tematisk kompleksitet. Med økende grad av spesialisering og innføring av ny teknologi, har fokus på samarbeid og kommunikasjon fått større plass i ulike former for prosjekteringsmetodikk (f. eks. «Concurrent engineering»).

Sentralt arbeidsredskap

Språklig kommunikasjon er et sentralt arbeidsredskap for ledere, mellomledere og teamledere, enten det er snakk om å legge til rette for medvirkning, fatte beslutninger, fordele ansvar eller løse problemer. I det moderne arbeidslivet er det økende krav til profesjonalisert ledelse, og kunnskap om den språklige kommunikasjonens rolle i organisasjonen er vesentlig.

Tolking

Innenfor tegnspråk- og tolkefeltet handler profesjonell praksis i stor grad om koordinering av interaksjon, ofte i faglige sammenhenger (NAV-møter, legekontor, på arbeidsplassen osv.). Fordypning i språk og kommunikasjon er derfor svært relevant.

Mulige yrkesoppgaver og videre studier vil være:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid i ulike sektorer
 • Samhandlingsledelse
 • Ledelse av tverrfaglige team
 • Praktisk kommunikasjon med brukere av tjenester
 • Oppgaver innen HR med personalutvikling, videreutdanning, karriereforløp, retningslinjer for medarbeidersamtaler med mere
 • Kommunikasjonstrening og kommunikasjonsrådgivning på arbeidsplassen eller i utdanning
 • Veiledning og coaching, trening og bevisstgjøring omkring kommunikativt samspill
 • Mekling av forskjellig art i konfliktsituasjoner der evnen til å observere og analysere kommunikasjon er avgjørende
 • Skriveveiledning og tekstutvikling
 • Analyse av digital interaksjon, sosiale medier, med mere
 • Opptak på doktorgradsnivå i anvendt språkvitenskap eller tilsvarende

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.