Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MSARB

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 15
SARB3006 Kvalitative metoder 7,5
SARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 7,5
SARB3008 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5
Flere valg Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 15
SARB3900 Masteroppgave 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 7,5
SARB3007 Vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon og forskningsetikk 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3005 Sosialt arbeid som kunnskapsfelt og forskningsområde 15

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3007 Kvalitative metoder 7,5
  Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3008 Kvantitative metoder 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave 7,5
  Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave 7,5
  Valgbart fordypningsemne (se liste nedenfor) 7,5

 

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave 15
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SARB3900 Masteroppgave 15

Master i sosialt arbeid - opptak

Master i sosialt arbeid er et studium på 120 studiepoeng går over to år.

Masterprogrammet skal gi deg en allsidig innføring i ulike teorier, forskningsmetoder og tilnærmingsmåter. Det skal også gi deg trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider, og kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet ved Institutt for sosialt arbeid.

Det blir arrangert minimum 3 valgfrie emner i året, og hvert emne vil normalt gå annethvert år eller oftere. Normalt skjer kunngjøring midtveis i semesteret før emner skal undervises. Felles undervisning for emner med samme tittel. Merk: Undervisningen i de valgfrie emnene kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 4 fagpåmeldte studenter eller færre enn 4 studenter som møter til undervisning. Det er likevel mulig å gå opp til eksamen.


Valgbare emner

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SARB3001 Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis 7,5 Vår Åpent
SARB3500 Barndom - familie - barnevern 1 7,5 Høst Åpent
SARB3506 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv 1 7,5 Høst Åpent
SARB3507 Funksjonshemming: Teori, sosialpolitikk og hverdagsliv 2 15 Høst Åpent
SARB3509 Veiledet selvvalgt studium 1 7,5 Høst/ vår Åpent
SARB3511 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 1 7,5 Vår Åpent
SARB3512 Innvandring, integrasjon, mangfold - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid og barnevern 2 15 Vår Åpent
SARB3513 Psykisk helsearbeid 7,5 Høst Åpent
SARB3516 Aktuelle emner 7,5 Høst Åpent
SARB3517 Sosialpolitikk, organisering og konsekvenser for sosialt arbeids praksis 15 Høst Åpent
SARB3518 Global migrasjon og etniske relasjoner 1 7,5 Vår Åpent
SARB3519 Global migrasjon og etniske relasjoner 2 15 Vår Åpent
FUH3503 Aktuelt emne - Global health and understandings of disabilities 7,5 Vår Åpnet
FUH3504 Bioetikk og funksjonshemming 7,5 Vår Åpent
FUH3505 Tegnspråk og døvhet 7,5 Vår Åpent
FUH3506 Arbeidsinkludering 7,5 Høst Studierettskrav
HMBV4008 Barnevern og skole 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4009 Beslutninger i det kommunale barnevernet 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4010 Miljøterapi i og utenfor institusjon knyttet til utsatte barn og unge 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4011 Innovasjon i praktisk barnevernsarbeid 7,5 Vår Studierettskrav
HMBV4012 Familier med sammensatte og komplekse livssituasjoner i et hverdagslivsperspektiv 7,5 Høst Studierettskrav
HMBV5001 Kommunikasjon med barn, unge og foreldre i barnevernfaglig kontekst 15 Vår Studierettskrav

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Undervisning i valgbare fordypningsemner kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 7 oppmeldte studenter, eller dersom færre enn 7 studenter møter til undervisning. Det er likevel mulig å gå opp til eksamen.

Emner med samme tittel har felles undervisning. Studentene velger enten versjon 1 eller 2 av emner med samme tittel.

01 jul 2019

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale. 

Frist for innlevering av masteravtalen: 15.mai og 1. oktober.

Veiledningen er obligatorisk og du er pliktig til å delta. 

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider, i skrifttype Times new roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5.

Frist for innlevering av masteroppgaven: 2. mai i vårsemesteret eller 1. november i høstsemesteret.

Her finner du mer informasjon om hvordan du skriver og leverer masteroppgaven 

Masteroppgaven leveres digitalt i Inspera Assessment.

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. 

Institutt for sosialt arbeid

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din i Inspera Assessment. 

Fra høsten 2019 dekker Institutt for sosialt arbeid trykkekostnader for inntil tre eksemplarer.