Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Om studieprogrammet

Master i sosialt arbeid - om

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.

Hva er sosialt arbeid?

Oppmerksomheten i masterprogrammet sosialt arbeid er i stor grad rettet mot utsatte grupper og mot sosialpolitikk. Kravene til sosialarbeidernes handlingskompetanse, forståelse, analytiske evne, kritiske og etiske refleksjon er stadig økende. Samfunnsmessige endringer og økt globalisering fordrer at de sosiale profesjonene justerer og utvikler seg for å møte de nye utfordringene som følger av disse endringsprosessene. Masterprogrammet i sosialt arbeid vil bidra til å gi deg kompetanse til å møte disse utfordringene.

Studiets overordnede målsetning er å gi studentene mulighet til å utvikle sin kompetanse i å reflektere vitenskapelig over aktuelle sosialfaglige problemforståelser og handlingsformer.

Masterprogrammet tar utgangspunkt i sosialt arbeids handlingsorienterte og anvendte formål. programmet gir innsikt i sosialt arbeid som kunnskaps- og forskningsfelt, trener studentene i vitenskapelig tenkning og å forstå betydningen av etiske og sosiale vurderinger i profesjonelt sosialt arbeid. Masterprogrammet skal også fremme evne til kritisk vurdering av eget fags vitenskapelige fundament og utvikling. Sentralt i programmet står det selvstendige arbeidet med masteroppgaven og den nødvendige skoleringen i forskningsmetode.

Forskning i sosialt arbeid kan for eksempel være:

  • analyser av arbeids- og samarbeidsformer på sosialkontor og i barnevernet
  • livssituasjonen til utsatte grupper
  • brukeres opplevelse av møtet med hjelpeapparatet

Hvorfor sosialt arbeid?

Studiet passer for deg som ønsker en høyere gradsutdanning med en sosialfaglig og sosialpolitisk profil og som har interesse for fagutvikling og forskning innen det sosiale arbeidet. Studiet er primært for studenter som allerede har en sosialfaglig profesjonsutdanning.