Sosialt arbeid

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Sosialt arbeid

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har inngående kjennskap til teorier innen sosialt arbeid, samt en bred oversikt over fagområdet og spesialisert innsikt i masteroppgavens tema
  • kan anvende kunnskapen og løfte fram nye problemstillinger innenfor sosialt arbeid
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosialt arbeids historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Generell kompetanse

  • kan formidle et selvstendig arbeid og andre faglige problemstillinger/analyser, og beherske akademisk skriving og vitenskapelig arbeid i sosialt arbeid
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor sosialt arbeid, både med spesialister og til allmennheten
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter i fagfeltet sosialt arbeid
  • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser i fagområdet sosialt arbeid

Ferdigheter

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor sosialt arbeid og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • kan bruke relevante metoder for forskning selvstendig, herunder å gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning, og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
  • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger og forholde seg reflektert og kritisk til debatter innen fagfeltet, egen og andres forskning, samt ulike andre informasjonskilder