MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Master i rådgivningsvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Masterprogrammet i rådgivningsvitenskap er på til sammen 120 studiepoeng og gjennomføres normalt på to år (fire semester). Masterprogrammet består kun av obligatoriske emner. Fjerde semester er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Master i rådgivningsvitenskap består av:

  • Obligatoriske emner på til sammen 60 sp som omfatter emnene RAD3031RAD3032RAD3033RAD3034, RAD3039 og RAD3050
  • En felles metodedel på til sammen 30 sp som omfatter de obligatoriske emnene i metode og statistikk VLR3007 og VLR3008.
  • 30 sp som består av arbeid med masteroppgaven (RAD3902). Veileder oppnevnes normalt ikke før eksamen i metode (30 sp) og studieretningsemner (60 sp) er bestått, og prosjektskissen er godkjent.

Det er studierettskrav på emnene i masterprogrammet i rådgivningsvitenskap. Dette betyr at emnene kun kan tas av studenter som er tatt opp til masterprogrammet i rådgivningsvitenskap.


1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3031 Rådgivningsteorier og metoder i et praktisk perspektiv 15
VLR3007* Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3032 Karriererådgivning 7,5
RAD3033 Systemorientert rådgivning i et relasjonelt, helhetlig og kreativt perpektiv 7,5
RAD3034 Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3050 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5
RAD3039 Counselling in Organisations: Process and Development in Coaching, Consulting and Leadership 7,5
VLR3008* Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring  15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
RAD3902 Masteroppgave i rådgivningsvitenskap 30

Metodeemnene VLR3007 og VLR3008 er felles med masterprogrammet i voksnes læring og har blokklagt undervisning.


Mon, 01 Jul 2019 10:41:01 +0200

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.