Rådgivningsvitenskap

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Rådgivningsvitenskap

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

Kandidaten ...

  • har forskningsbasert og avansert kunnskap om sentrale rådgivningsteorier, både når det gjelder individ-, gruppe- og organisasjonskontekster
  • har helhetlig og inngående innsikt i fagfeltet rådgiving og selvinnsikt som fagperson

Ferdigheter​

Kandidaten ...

  • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt med veiledning, i tråd med forskningsetiske normer
  • kan analysere teorier og metoder innenfor fagområdet, og i tillegg legge til rette for læring, vekst-, utviklings- og recoveryprosesser i et helhetlig og kreativt perspektiv, på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.
  • kan bruke relevante metoder for forskning og forholde seg kritisk til kilder og drøfte rådgivingsvitenskap i sammenheng med aktuelle problemstillinger på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Generell kompetanse​

Kandidaten ...

  • kan analysere, anvende og overføre kunnskaper og ferdigheter på en nytenkende og innovativ måte i ulike rådgivningssettinger
  • kan utøve et mangfold av rådgivningsaktiviteter, som rådgivning, veiledning, konsultasjon, coaching, mentoring, etc., rettet mot både enkeltindivid og grupper
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger og anvende analyser av avanserte relasjonsferdigheter for å bidra til ressursutvikling i grupper, samarbeidsstrategier og samskaping
  • kan gjennom relasjonskompetanse bidra til å øke unge og voksnes handlings - og samhandlingskompetanse, øke deres valgforutsetninger og beslutningskompetanse, og se karriere i et livslangt perspektiv