Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram

Spesialpedagogikk

– Om studieprogrammet

Spesialpedagogikk

Målgruppe

Målgrupper for masterprogrammet er

  • pedagoger, eller andre med relevant utdanning, yrkeserfaring og tilleggsutdanning i pedagogikk, som ønsker videreutdanning innen et av fagområdene
  • utdannede syns- eller audiopedagoger som ønsker mastergrad innenfor ett av fagområdene
  • lærere og førskolelærere som ønsker å fullføre en mastergrad i spesialpedagogikk

I tillegg må du ha minst 2 års relevant arbeidserfaring for å kvalifisere for opptak.

Målgruppen omfatter pedagoger (for eksempel lærere og førskolelærere) eller andre med relevant bachelorutdanning, yrkeserfaring og tilleggsutdanning i pedagogikk (for eksempel vernepleier, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog, optiker, fysioterapeut, ergoterapeut eller audiograf).


Studiets oppbygning

Utdanningen går på deltid og undervisningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettstøttet læring. Første halvdel av studiet består av kurs tilpasset de ulike studieretningene:

Andre halvdel av studiet består av en felles metodedel og skriving av masteroppgaven.

Innen normert studieløp på fire år kan studiet gjennomføres i henhold til foreliggende studieplan, men det tas forbehold om utskifting av enkelte emner. Dersom det brukes lengre tid på studiet, må det påregnes større endringer i studieplanen.


Hva lærer du?

Masterstudiet skal teoretisk og praktisk rette seg mot de spesialpedagogiske, synspedagogiske og audiopedagogiske arbeidsfeltene. Etter endt studium skal du ha utviklet analytisk kompetanse og handlingsberedskap som gjør deg i stand til å tilrettelegge gode læringsmiljøer og skape gode faglige, personlige og sosiale utviklingsprosesser slik at personer med særskilte behov kan delta i et inkluderende samfunn.

Læringsutbytte

Studiet kvalifiserer for arbeid knyttet til spesialpedagogikk, og arbeid med syns- og hørselshemmede i alle aldre og med ulike motoriske, sosiale og kognitive forutsetninger. Oppgaver relatert til spesialpedagogisk, syns- og audiopedagogisk utdanning og utviklings-/forskningsarbeid står sentralt. 

Karrieremuligheter


Opptak til PhD

Erfaringsbasert master i praktisk spesialpedagogikk er godkjent som grunnlag for opptak til Ph.d.-programmet i pedagogikk. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.