Spesialpedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram

Spesialpedagogikk

– Læringsutbytte

Læringsmål

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studentene har kunnskap om teorier og sentrale begreper som brukes innenfor de spesialpedagogiske, synspedagogiske og audiopedagogiske fagdisiplinene.
  • Studentene har kunnskap om lover, regler og retningslinjer for arbeid med syns- og hørselshemmede og mennesker med andre funksjonsnedsettelser i et inkluderende samfunn.
  • Studentene har kunnskap om hvordan en kan legge til rette for læring og utvikling for personer med funksjonsnedsettelse, syns- og hørselshemning i et livsløpsperspektiv.

Ferdigheter

  • Studentene har praktiske ferdigheter i diagnostisering og tilrettelegging for personer med syns- , hørselshemning og andre funksjonsnedsettelser.
  • Studentene har veilednings- og rådgivningskompetanse.
  • Studentene kan samarbeide med ulike aktører innen kunnskap om det spesialpedagogiske hjelpe- og støttesystemet, de har kunnskap om foreldresamarbeid, samt tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid.
  • Studentene kan følge forskningsetiske prinsipper i gjennomføringen av et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning i form av en masteroppgave med tema fra spesialpedagogiske eller syns- eller audiopedagogiske emner.

Generell kompetanse

  • Studentene kan arbeide selvstendig med spesialpedagogiske eller syns- eller audiopedagogiske problemstillinger
  • Studentene kan planlegge, gjennomføre og begrunne relevante spesialpedagogiske eller syns- eller audiopedagogiske tiltak.
  • Studentene kan kommunisere og samarbeide godt med foresatte, pårørende og andre fagpersoner.

Læringsutbytte for studieretningene