Masterprogram, 2-årig

Statsvitenskap

– Studentintervjuer

Viktig med omstillingsdyktige generalister

Navn: Andreas Gahr Brunsvig

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg kan godt tenke meg å arbeide med internasjonale spørsmål som menneskerettigheter, sikkerhets-, utenriks- eller utviklingspolitikk.

Viktig med omstillingsdyktige generalister

Navn: Andreas Gahr Brunsvig

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg kan godt tenke meg å arbeide med internasjonale spørsmål som menneskerettigheter, sikkerhets-, utenriks- eller utviklingspolitikk.

Hva har du studert tidligere?Anders Gahr Brunsvig

Jeg har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU med et utvekslingsår i USA, samt språkstudier fra Spania.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Jeg valgte masterprogrammet fordi jeg er interessert i å få mer kunnskap om både teori og metode innenfor statsvitenskapen. I tillegg kjente jeg godt til flere forelesere etter bachelorgraden og likte at det ikke er så mange studenter her, sammenlignet med masterprogram ved andre universiteter. Det gir muligheten for tettere oppfølging og veiledning.

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Det mest interessante med statsvitenskapstudiet er bredden i fag man kan fordype seg i – både teori og metode – som gjør at man får litt kunnskap om mye. I en verden som er i stadig hurtigere endring er det viktig å ha generalister som lett kan omstille seg og som har basiskunnskaper om en rekke samfunnsvitenskapelige temaer. I løpet av masterstudiet er det arbeidet med masteroppgaven som har vært mest spennende, der jeg har fått muligheten til å fordype meg i et tema jeg synes er veldig interessant, med god støtte og veiledning fra ansatte på instituttet.

Hva handler masteroppgaven din om?

Masteroppgaven min handler om debattutviklingen i FNs menneskerettighetsråd og hvorfor statene i stadig mindre grad klarer å enes om de internasjonale menneskerettighetsstandardene. Etter at jeg var praktikant på FN-delegasjonen i 2016 fikk jeg innblikk i, og stor interesse for, hvordan statene samhandler i Menneskerettighetsrådet, og i hvor utstrakt grad maktpolitikk og allianser, ikke menneskerettigheter, står i sentrum for debattene og forhandlingene i FN.

Hva er drømmejobben?

Jeg har ikke én spesifikk drømmejobb, men kan godt tenke meg å arbeide med internasjonale spørsmål som menneskerettigheter, sikkerhets-, utenriks- eller utviklingspolitikk, enten det er i staten, organisasjoner, privat næringsliv eller forskning. Med den faglige bredden man får gjennom bachelor- og masterstudiene er det mange temaer og arbeidsplasser som er relevante og interessante.

Faglig fordypning innen området som interesserer

Navn: Hanne L'Orsa

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg syntes det mest interessante med statsvitenskap er at fagfeltet er så bredt.

Faglig fordypning innen området som interesserer

Navn: Hanne L'Orsa

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg syntes det mest interessante med statsvitenskap er at fagfeltet er så bredt.

Hva har du studert tidligere? Hanne L'Orsa

Jeg har en bachelor i statsvitenskap ved NTNU, inkludert et års utveksling i USA med fokus på sosiologi.

Hvorfor valgte du dette studieprogrammet?

Jeg liker Trondheim som studentby og jeg hadde et nettverk her fra bacheloren. Jeg liker det metodiske fokuset i masterløpet, programmet legger til rette for å spesialisere seg. Det at jeg har muligheten til å spisse meg inn på en retning i et bredt fagfelt var viktig. Valgfriheten i masterløpet spilte også en viktig rolle, man har til en viss grad muligheten til å sette sammen egen fagkombinasjon. I tillegg var det viktig at det er forholdsvis små kull, slik at man får tett oppfølgning fra vitenskapelige ansatte.

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Jeg syntes det mest interessante med statsvitenskap er at fagfeltet er så bredt. Studieprogrammet åpner opp for at man får fordype seg faglig innen det området man er interessert i. Selv har jeg valgt fag innen offentlig politikk og administrasjon. Når man har muligheten til å kombinere faglig dybde med en metodisk tilnærming åpner dette for en grundig forståelse av statsvitenskap. 

Hva handler masteroppgaven din om?

Jeg er helt i startfasen av masterarbeidet og har en interesse for helsepolitikk. Jeg ønsker å undersøke forskjeller i egenvurdert helse og opplevelse av helsesystemet mellom innvandrere og befolkningen sett under ett. Planen er å benytte meg av helsemodulen i ESS7, det er foreløpig usikkert om jeg kun skal se på Norge eller sammenligne med andre europeiske land.

Hva er drømmejobben?

Jeg har ikke en drømmejobb, men jeg håper på en jobb innen offentlig forvaltning der jeg får brukt min faglige bakgrunn.

Utforsker utfordringer innen landbruket

Navn: Åslaug Bjerke

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg synes det mest spennende med masterprogrammet er den faglige bredden.

Utforsker utfordringer innen landbruket

Navn: Åslaug Bjerke

Studieprogram: Master i statsvitenskap

Jeg synes det mest spennende med masterprogrammet er den faglige bredden.

Hva har du studert tidligere? Åslaug Bjerke

Jeg har en bachelor i statsvitenskap fra NTNU, og innad i den tok jeg et årsstudium i engelsk. Fra tidligere har jeg og et årstudium i allmenn litteraturvitenskap.

Hvorfor valgte du dette masterprogrammet?

Jeg valgte masterprogrammet i statsvitenskap ved NTNU fordi jeg først og fremst ønsket å fortsette med det jeg fikk en forsmak på under bacheloren, som for eksempel politisk atferd og evaluering av politiske programmer. Videre tilbyr masterprogrammet flere og varierte metodefag som jeg ville gå videre med for å forbedre og tilegne meg nye kunnskaper om forskningsmetode, både kvalitativt og kvantitativt.

Hva er det mest spennende/interessante på ditt studieprogram?

Jeg synes det mest spennende med masterprogrammet er den faglige bredden. Instituttet for sosiologi og statsvitenskap tilbyr et bredt spekter av emner som dekker flere varierte tema både nasjonalt, internasjonalt, teoretisk og metodisk. Dette gir studentene en mulighet til å fritt spesialisere seg innenfor det man finner mest interessant. Jeg synes det er veldig viktig at vi har nettopp denne friheten, slik at ikke alle utmatrikuleres med den samme kompetansen. Personlig synes jeg også selve arbeidet i oppstarten av masteren har vært noe av det mest interessante. Det er utrolig gøy å sette seg inn i og utvikle sitt eget prosjekt.

Hva handler masteroppgaven din om?

Jeg er i oppstartsfasen av masteroppgaven min, men jeg visste jeg ønsket å utforske tematikk og utfordringer innen landbruket, særlig med tanke på miljøproblematikk og jordbrukets rolle i denne. Derfor har jeg valgt å se nærmere på Regionale miljøprogram (RMP). Jeg vil undersøke hvorvidt bruken av økonomiske insentiver i RMP er en fruktbar måte å motivere norske bønder til miljøvennlig drift og evaluere hvorvidt insentivene bidrar til en effektiv måloppnåelse av RMP. Hovedsakelig vil jeg benytte datasettet ”Trender i norsk landbruk” til å kjøre statistiske analyser, men jeg håper også på å kunne supplere med noen kvalitative intervjuer.

Hva er drømmejobben?

Jeg ser ikke for meg en konkret drømmejobb eller arbeidsplass, men det kunne vært interessant med en jobb innen evaluering i enten privat eller offentlig sektor. Ellers har jeg alltid hatt lyst til å undervise, så jeg tenker å fortsette med PPU slik at jeg kan jobbe på VGS. Jeg mener samfunnsfag mer enn noen gang er en viktig del av skolen.