Statsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning - MPOL

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
Flere valg Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
POL3004* Forskningsdesign og kvalitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

* Studenter som er forsinket i studieløpet kan ta SOS3004 (7,5 sp) i stedet for POL3004. SOS3004 undervises på høst.

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbare spesialiseringsemner (se liste nedenfor) 30
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3901 Masteroppgave i statsvitenskap 30

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3001 Demokratiteori 15
Flere valg Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15
POL3004* Forskningsdesign og kvalitativ metode 7,5
Flere valg Eksperter i team (intensiv) 7,5

* Studenter som er forsinket i studieløpet kan ta SOS3004 (7,5 sp) i stedet for POL3004. SOS3004 undervises på høst.

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgbart spesialiseringsemne (se liste nedenfor) 15
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL3900 Masteroppgave i statsvitenskap 30

Valgbare emner

Valgbare spesialiseringsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
POL3502 Årsaker til krig 15 Høst Åpent
POL3503 Internasjonal politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3507 Policy-analyse 15 Høst Åpent
POL3508 Utenrikspolitikk 15 Høst Åpent
POL3509** Medier, opinion og politisk atferd 15 Høst Åpent
POL3513 Politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3515 Komparativ og internasjonal politikk i Japan og Øst-Asia 15 Høst Åpent
POL3516* Den europeiske union - rural og regional politisk økonomi 15 Høst Åpent
POL3521 Stormakters vekst og fall 15 Høst Åpent
POL3522* Petroleumsforvaltning: Den norske modellen 15 Høst Studierettskrav
POL3523 Komparativ helsepolitikk 15 Høst Åpent
SOS3515*** Avansert statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15 Høst Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

* Emnet undervises ikke studieåret 2019/2020.

** POL3509 har intensiv undervisning 12.–16. august høsten 2019.

** SOS3513 har intensiv undervisning 26.-30. august høsten 2019. 

Spesialiseringsemner tilbys normalt én gang hvert studieår, men tilbudet avhenger av ressurssituasjonen på instituttet. Dersom det melder seg seks eller færre studenter til et planlagt valgemne i løpet av de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.


Master i statsvitenskap - studiets oppgbygning

Masterstudiet i statsvitenskap er et 2-årig fulltidsstudium (120 studiepoeng) som består av følgende:

 • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene og Eksperter i team (intensiv landsby).
 • En spesialiseringsdel som består av to eller tre valgfrie emner. Spesialområdeemner fra masterprogrammet i sosiologi godkjennes også. Andre relevante masteremner kan godkjennes etter søknad til Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
 • Masteroppgave på 45 studiepoeng (POL3900) eller 30 studiepoeng (POL3901).

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

Avtalen leveres i ekspedisjonen på Institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll.

 • Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert, bytte av veileder, og overgang fra 30-45 studiepoengsoppgave.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved ISS

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45stp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30stp)
 • SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45stp)
 • SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30stp)
 • IDR3920 Master i idrettsvitenskap (45stp)
 • IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap (30stp)
 • MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 2. juni for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2020 er 8. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Kontaktinformasjon til veilederne 

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment.Frist for å levere oppgaven er kl. 14.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Dersom du leverer oppgaven før Inspera er tatt i bruk skal du bruke denne framgangsmåten:

 • Den ferdige masteroppgaven trykkes i fem eksemplarer. Du bestiller trykking ved NTNU grafisk senter. Instituttet betaler for dette. 
 • Se hvordan du ferdigstiller og trykker oppgaven. 
 • Fire eksemplarer av oppgaven skal leveres i ekspedisjonen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll. Det femte eksemplaret beholder du selv. 
 • Du skal samtidig levere oppmeldingsskjema og publiseringsskjema i ekspedisjonen på instituttet. 
 • Du skal også sende pdf-fil av oppgaven til kontakt@iss.ntnu.no. 

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven, vil du få tilsendt et brev fra instituttet hvor det står hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på 45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvaring av oppgaven. Du skal ikke presentere den.