Statsvitenskap

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Statsvitenskap

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap​

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og og sentrale teorier og forskjellige fagretninger innenfor statsvitenskapen (politisk teori, politisk adferd, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk, internasjonal politikk)
 • har spesialisert innsikt i et selvvalgt avgrenset område
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, og anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

Ferdigheter​

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende statsvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse​

 • har spesialistkompetanse innenfor et avgrenset område
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten