Masterprogram, 2-årig

Statsvitenskap

– Læringsmål

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om fagområdets historie og om sentrale teorier og fagretninger innenfor statsvitenskapen
  • har inngående kunnskap om sentrale trekk ved politiske systemer nasjonalt og internasjonalt
  • har inngående kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

Ferdighet

  • kan bruke ulike samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
  • kan finne, kritisk vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling i en akademisk form
  • kan formulere faglig relevante og forskbare forskningsspørsmål og problemstillinger

Generell kompetanse

  • kan planlegge og gjennomføre større forskningsoppgaver, prosjekter og faglig funderte løsningsforslag med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre
  • kan kommunisere statsvitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
  • kan vise en moden analytisk evne i bruk av faglig litteratur, utforming av problemstillinger, gjennomføring av prosjekter og tolkning av resultater