Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Om studieprogrammet

Masterprogram i organisasjon og ledelse

Professor Per Morten Schiefloe forteller om studieprogrammet:

Mange valgmuligheter

Studiet er tverrfaglig og sammensatt av teknologiske og samfunnsvitenskapelige fag. Det bygger på en forståelse av at verdier skapes med kunnskap – i samspillet mellom mennesker, samfunn og teknologi. I bunnen ligger den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltagelse og demokrati. Vi ønsker at du etter endt utdanning skal ha faglig fortrolighet og trygghet for å kunne spille en aktiv rolle i utviklingen av egen organisasjon.

Programmet er delt inn i kurs og moduler, og du kan ta enkeltkurs, hele moduler, eller mastergrad. Basismodulen er felles for alle og gir deg forståelse for ulike ledelsesfunksjoner. Spesialiseringsmodulen velger du selv og utgjør sammen med masteroppgaven studiets fordypning. 

Du kan velge mellom seks ulike spesialiseringer:


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid og bygger på spesialiseringen du har valgt. De fleste velger en problemstilling knyttet til virksomheten de jobber i. Du får tildelt en veileder fra NTNU i arbeidet med masteroppgaven. 


Høy faglig kvalitet

Vi vet at studentene våre velger NTNU på grunn av høy faglig kvalitet. Undervisningen er forskningsbasert og avspeiler en internasjonal forskningsfront samtidig som den tar utgangspunkt i virkeligheten i det norske arbeidslivet.


Erfaringsbasert – teori møter praksis

Studiet er lagt til rette for deg som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning, og er et studium som fører fram til en erfaringsbasert mastergrad. I undervisningen legger vi vekt på at du skal få kunnskap, kompetanse og verktøy du kan bruke i din arbeidshverdag. Studentenes egne erfaringer fra arbeidslivet er viktige bidrag i undervisningen.  Kursene har bare 15-30 deltakere. Dette gir spennende faglige diskusjoner, og muligheter for nettverksbygging med medstudenter og faglærere.

Masterprogrammet kvalifiserer ikke for opptak til ph.d.-program.


Studieplanen

Studieplanen utgjør studiets rammeverk, og beskriver innholdet i studiet mer inngående. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med denne. Studieplanen revideres hvert år. Dersom det er betydelige endringer, lages det overgangsordninger.


Organisasjon og ledelse

Bli inspirert!

Hva gjør ledere og prosjektledere i hverdagen sin? Ola Edvin Vie har doktorgrad i hverdagsledelse og forteller om fagområdet sitt i filmen under. Vie underviser i kurset "Ledelse og organisering av prosjektarbeid" som inngår i spesialiseringen i prosjektledelse og samhandling.