Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Relasjonsledelse; Coaching, veiledning og motivasjon

Etter fullført spesialisering skal deltakeren forstå betydningen av og kunne anvende relasjonsledelse som en sentral del av sitt lederskap.

Kunnskap

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha lært og tilegnet seg forskningsbasert kunnskap om relasjonsledelse;  veiledning, coaching og motiverende ledelse i et utviklingsperspektiv
  •  ha kunnskap om hva som skaper inspirerte og motiverte medarbeidere og forstå betydningen av egen læringsinnsats og kunne utvikle den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne gjennomføre coaching og veiledning i ledelse med relasjonelt oppmerksomt nærvær, og inspirere og motivere til læring og utvikling av den enkelte medarbeider, teamet og organisasjonen
  • kunne planlegge og vurdere kritisk-konstruktivt utviklingsbehov og læringstiltak som kan iverksettes
  • kunne fasilitere og lede prosesser for å nå utviklingsmål for den enkelte medarbeider, for teamet og for organisasjonen

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • forstå og anvende kunnskap om coaching, veiledning og motiverende konstruktiv relasjonslæring i ledelse
  • kunne legge til rette for et godt arbeidsmiljø basert på konstruktiv relasjonsutvikling og gjensidighet