Erfaringsbasert master

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Logistikk- og innkjøpsledelse

Den overordnede målsettingen med kursene i spesialiseringen er å gjøre deltakeren kjent med teorier, grunnprinsipper og konsepter innen logistikk, innkjøp og leverandørledelse, samt å lære hvordan disse kan brukes til å analysere og styre logistikkprosessene i en verdikjede.

Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha dyp faglig kunnskap innenfor områdene logistikkledelse og innkjøpsledelse
  • kunne anvende kunnskap om logistikk og innkjøp fra et verdikjede og relasjons- og nettverksperspektiv
  • være kjent med og kunne bruke sentrale teorier og konsepter innenfor disse områdene
  • ha innsikt i hvilke muligheter kommersielle IKT-verktøy gir for design og styring av verdikjeder ut fra økonomiske og tekniske kriterier

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori, og konsepter og metoder for å beskrive og analysere bedriftens funksjoner for logistikk og innkjøp i en verdikjede- og nettverksammenheng
  • kunne håndtere komplekse faglige problemstillinger og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor logistikk og innkjøp
  • kunne bruke teknikker for å analysere og utvikle rasjonelle logistikkløsninger mellom aktører som samarbeider i en verdikjede.
  • kunne utvikle enkle simulerings- og optimeringsmodeller

Generell kompetanse

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt