Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsmål

Læringsmål for spesialiseringen:

Innovasjon og endringsledelse

I spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse skal deltakeren tilegne seg og lære å anvende et grunnleggende organisasjonsteoretisk begreps- og teoriapparat, generelt og i forhold til de spesifikke temaene som tas opp i de ulike kursene.

Kunnskaper

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • ha kunnskap som gir grunnlag for å virke som leder eller rådgiver i endrings- og utviklingsprosjekter i kunnskapsintensive organisasjoner
  • ha grunnleggende forståelse av hvordan innovasjon foregår og hvordan en som leder kan stimulere til økt innovasjon i egen virksomhet
  • ha en forståelse av hvordan nye medier kan ha betydning for viktige sider ved måten organisasjoner arbeider på
  • forstå hva som skaper sikre og robuste organisasjoner og hvordan en håndterer utfordringer knyttet til HMS

Ferdigheter

Etter fullført spesialisering skal deltakeren

  • kunne analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping i organisasjoner