Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for spesialiseringen:

Innovasjon og endringsledelse

I spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse skal studenten tilegne seg og lære å anvende et grunnleggende organisasjonsteoretisk begreps- og teoriapparat, generelt og i forhold til de spesifikke temaene som tas opp i de ulike kursene.

Kunnskap

Studenten

  • har kjennskap til sentrale begreper og teoretiske retninger innenfor organisasjonsfaget
  • har kunnskap om teorier og metoder som er relevante i forbindelse med organisasjonsendring og utviklingsprosjekter, særlig i kunnskapsintensive organisasjoner
  • har grunnleggende forståelse av hvordan innovasjon foregår og hvordan en som leder kan stimulere til økt innovasjon i egen virksomhet
  • forstår hvordan nye medier kan ha betydning for viktige sider ved måten organisasjoner arbeider på
  • forstår hva som skaper sikre og robuste organisasjoner og hvordan en håndterer utfordringer knyttet til HMS

Ferdigheter

Studenten

  • kan legge opp og gjennomføre empiriske undersøkelser i organisasjoner ved bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder
  • kan anvende relevant organisasjonsteori og modeller for å analysere og forstå utfordringer knyttet til omstilling, utvikling og nyskaping 

Generell kompetanse

Studenten

  • har ervervet faglig innsikt og forståelse som gir grunnlag for å håndtere organisasjonsmessige utfordringer av ulik type, og for å arbeide som leder, rådgiver eller konsulent