Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Organisasjon og ledelse

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred og tverrfaglig forståelse av verdiskaping, organisasjon og ledelse i en norsk og internasjonal kontekst
 • har inngående, forskningsbasert kunnskap innen ett av fagområdene programmet omfatter, og som utgjør en spesialisering i programmet
 • er kjent med kunnskapsfronten og kan analysere faglige problemstillinger innen fagområdet
 • har kunnskap om metoder, teknikker og verktøy som kan anvendes for utvikling av egen virksomhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk og selvstendig om teori og andre typer informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt ved bruk av relevante teorier og metoder, og i tråd med etiske normer for forskning

Generell kompetanse

Studenten 

 • knytter forskningsbasert kunnskap til egen organisatorisk erfaring på en måte som viser evne til selvstendig analytisk refleksjon
 • behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • leder og bidrar i faglig baserte utviklingsprosesser og kan formidle egne faglige vurderinger i og utenfor egen virksomhet
   

Alle spesialiseringer og kurs har egne læringsutbyttebeskrivelser.