Masterprogram 2-årig, Trondheim

Nordisk språk og litteratur

– Jobbmuligheter

Masterprogram nordisk gir en grundig, bred og allmenn språk- og kulturkompetanse som kan benyttes i svært mange yrker. En stor andel av våre studenter velger læreryrket.

En del nordister ender opp i forlagsbransjen, offentlig og privat administrasjon, bokhandelbransjen, bibliotek, reklamebransjen, databransjen, og som journalister.

De kan også bli forskere, informasjonsrådgivere, tidsskriftredaktører - eller arbeide innenfor kulturinstitusjoner, -prosjekter eller -arrangementer.

Studiet gir et godt generelt grunnlag for arbeid med alle typer tekster. Studiet egner seg selvsagt også for studenter som vil fortsette med doktorgradsstudier


Møt tidligere studenter


Universitetslektor ved NTNU

Navn: Heidi Helgå

Utdanning: 

Arbeidssted: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

" Jeg gleder meg alltid til å gå inn i klasserommet og treffe motiverte, interesserte og hyggelige mennesker fra hele verden"

Universitetslektor ved NTNU

Navn: Heidi Helgå

Utdanning: 

Arbeidssted: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

" Jeg gleder meg alltid til å gå inn i klasserommet og treffe motiverte, interesserte og hyggelige mennesker fra hele verden"

""Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Jeg startet med bachelor i statsvitenskap og nordisk, før de gode foreleserne i nordisk motiverte meg til å ta en master i nordisk språk. Jeg valgte å skrive om norsk som andrespråk fordi jeg ville ha ei arbeidslivsrelevant retning på masteren min, og det har jeg hatt stor nytte av seinere. Etter mastergradsstudiet tok jeg PPU.

Etter studiene fikk jeg jobb som universitetslektor i norsk for utlendinger ved NTNU. Her underviser jeg i norsk for utenlandske studenter og ansatte. I tillegg utvikler fagmiljøet her læremidler og deltar i spennende forskningsprosjekter. Det er motiverende å se at de utenlandske studentene utvikler språket sitt fra uke til uke, og at de opplever glede ved å kunne kommunisere med nordmenn. Jeg gleder meg alltid til å gå inn i klasserommet og treffe motiverte, interesserte og hyggelige mennesker fra hele verden. Dessuten er det interessant og spennende å få faglig påfyll fra gode kolleger som forsker på språk og litteratur i mange varianter.

Jeg tror at jeg var litt heldig med tidspunktet da jeg var ferdigutdannet.  NTNU skulle øke antallet norsklærere for å dekke inn økt behov for norskkurs. Vi var mange søkere, og min faglig relevante master var nok viktig for at jeg fikk jobben foran andre med mer arbeidserfaring.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

For å undervise i norsk språk for en klasse med studenter fra mange forskjellige land, er det veldig relevant å ha en dypere forståelse av hva grammatikk og språk egentlig er. Dessuten er det nyttig å ha god kunnskap om mange felt innenfor andrespråksforskningen.

Tekstforfatter

Navn: Kaja Falck-Ytter

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Visma

"Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv."

Tekstforfatter

Navn: Kaja Falck-Ytter

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Visma

"Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv."

 

Kaja Falck-Ytter

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien din?

Jeg jobber i dag som tekstforfatter i Visma. Det vil si at jeg har ansvar for at det vi produserer av innhold, er forståelig og godt og at budskapet når ut til kundene våre på best mulig måte. Tidligere jobbet jeg i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også var en av informantene mine da jeg skrev masteroppgave. Da jeg leverte oppgaven, lyste de tilfeldigvis ut en stilling i avdelingen som har ansvaret for arbeidet med prosjektet Klart språk i staten.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

I jobben som tekstforfatter, er nettopp det å ha språkfaglige ferdigheter helt grunnleggende. Du må vite hva som skiller en dårlig tekst fra en god tekst, og hva konkret som skal til for å forbedre kommunikasjonen. Du må være genuint opptatt av språk og formidling, og får virkelig bruk for språknerden i deg. Gjennom studiene - og særlig masteroppgaven min - fikk jeg den nødvendige kompetansen og verktøyene for å jobbe med tekst og formidling. 

Jobben i departementet var også veldig tekstbasert. Vi lager utredninger, analyser og faglig underlag til politikerne. Vi skriver utkast til taler og kronikker. Vi utarbeider strategier og stortingsmeldinger. Mye av det vi produserer, skal formidles og forstås av noen som ikke har samme faglige bakgrunn som oss, og det stiller krav til oss om å formulere oss på en faglig, god og forståelig måte. Gjennom studiene ble jeg bevisst hvordan man kan bruke språket som verktøy for forståelse og god formidling, og det har jeg stor nytte av i jobben min i dag. Den generelle analytiske evnen man får gjennom arbeid med masteroppgave er i tillegg stor verdi i jobben min, der mye handler nettopp om å ha en analytisk og fagig tilnærming til ulike politikkområder.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Jeg vil anbefale alle som er interessert i språk, tekst og formidling å starte på Nordisk eller Allmenn litteraturvitenskap. Det er mange ulike fagområder du kan fordype deg i, og uansett hvilken vei du velger, vil det gi deg et solid og godt fundament som du vil ha nytte av uansett hvilket yrke du velger. Et råd fra meg er å ikke tenke altfor strategisk når du skal velge studier og fag, men kjenn mer etter hva som faktisk interesserer deg og hva som gir deg gnist. Om du følger gnisten, vil det gi deg glede, motivasjon og arbeidslyst både i studietid og arbeidsliv.

Hva skrev du master-/hovedoppgave om?

Kaja valgte å skrive masteroppgaven sin om "Klarspråk". Målet med Klarspråk er å gjøre brev, skjema og tjenester fra staten klare og forståelige, slik at folk skjønner hva staten skriver til dem, og staten slipper å bruke tid og penger på å oppklare misforståelser. Dette skaffet henne blant annet en jobb i departement. 

Frilansskribent, forfattar og føredragshaldar

Navn: Kristin Fridtun

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Frilans

"Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis."

Frilansskribent, forfattar og føredragshaldar

Navn: Kristin Fridtun

Utdanning: Mastergrad i nordisk språk og litteratur

Arbeidssted: Frilans

"Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis."

Kristin FridtunHva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

I skrivande stund er eg fri fugl! Eller meir presist: frilansskribent, sakprosaforfattar, føredragshaldar, korrekturlesar og så bortetter. Då eg var ferdig med masteroppgåva våren 2011, gjekk eg inn i eit vikariat i Stadnamntenesta i Språkrådet. Same hausten skulle eg gje ut ei populærvitskapleg språkbok på Samlaget, så eg hoppa i det og vart frilansar på heiltid. Arbeidsveka mi kan sjå slik: Ein dag sit eg heime på Lillehammer og skriv på ein artikkel, neste dag held eg føredrag om Ivar Aasen på ein vidaregåande skule i Tønsberg, så er eg i Trondheim og held nynorskkurs for lærarstudentar, så les eg korrektur på ei diktsamling, så skriv eg vidare på artikkelen. Eg trivst godt, jamvel om det er eit usikkert og lite lønsamt arbeid.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Det er så godt som alfa og omega. Kvar einaste dag dreg eg nytte av studiet på eit eller anna vis. Mykje av jobben min går ut på å forenkla og formidla det eg sjølv lærte på nordisk, som når eg kåserer om norsk språkhistorie eller skriv eit lite stykke om morosame runeinnskrifter. Likevel: Studiet har mest av alt gjeve meg naudsynte reiskapar og eit godt grunnlag å stå på, slik at eg på eiga hand kan fordjupa meg i språklege og litterære emne på forsvarleg vis. Det same gjeld allmenn litteraturvitskap og latin, som eg studerte attåt nordisk. Det er ein fryd å få arbeida vidare med desse faga. Sant å seia kjenner eg meg som student enno, berre at eg no får betalt for det eg skriv - og at eg slepp eksamen.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Dersom norsk var eit av favorittfaga dine på skulen, vil du ha stor glede av nordisk-studiet. Det er i alle fall røynsla mi. Og så vil eg ta opp att det rådet som eg sjølv fekk, då eg var fersk student: Engasjer deg, gjerne i noko som har med språk/litteratur å gjera, anten det no er fagutval, tidsskrift, skrivekurs, ein organisasjon. I fyrstninga var eg skeptisk til alt slikt, eg ville helst sitja for meg sjølv og lesa pensum ... Så vart eg dregen inn i det likevel, og aldri har eg angra. Til dømes hadde eg neppe vore skribent og forfattar om det ikkje var for Studentmållaget i Nidaros. Og til slutt: Nordistar er utruleg trivelege folk!

Hva skrev du masteroppgave om?

Eg vart tidleg dregen mot det norrøne språket, og deretter mot den norrøne litteraturen, så eg skjøna fort at det var norrøn filologi eg skulle fordjupa meg i. Med god hjelp frå rettleiaren min fann eg ut at eg skulle granska ei såkalla etter-klassisk islendingesoge, Króka-Refs saga. Det er ei fantastisk tekst, full av action og sprelske påfunn! Men desse "seine" islendingesogene har lenge vore lite påakta, og i oppgåva mi prøver eg grovt sagt å finna ut kvifor det er slik, mellom anna ved å studera resepsjonen av soga og sjangersystemet og kanon for den norrøne litteraturen. Sidan eg aldri har greidd å avgjera om eg er mest interessert i språk eller litteratur, var denne oppgåva midt i blinken: Eg fekk arbeida med litterære emne og samstundes auka kjennskapen min til det norrøne språket.

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."

Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Navn: Siri Sæther

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Sør-Trøndelag fylkeskommune

"Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student."


Hva jobber du med?

Siri SætherJeg underviser i norsk og historie på påbyggslinja ved en videregående skole i Trondheim.

Hva er det beste ved jobben din?

Å ha en spennende og varierende arbeidshverdag, med mye kontakt med både elever og kolleger, der ingen dager er like.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg søkte på tre-fire stillinger ved videregående skoler i Trondheim, og fikk intervju ved to av dem. Jeg fikk jobben min, ved en av disse skolene, i juni 2014, samme måned som jeg var ferdig ved NTNU.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg bruker både det spesifikt faglige og de mer generelle ferdighetene. Metoder, framstillingsevne og arbeidformer har jeg stort sett hentet fra PPU (praktisk-pedagogisk utdanning), mens det mer spesifikt faglige kommer fra nordisk og historie. Det er også mye jeg har måttet lære meg på nytt, som vi ikke har vært innom i studiene.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg jobbet som lærervikar, både for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Manpower. Erfaringene har nok hjulpet meg både i å få jobb og i jobben generelt.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

- Vær forberedt på at arbeidslivet er noe annet enn å være student. Det tar tid å venne seg til arbeidshverdagen, alle nye inntrykk og nye forventninger som stilles til deg. Vær tålmodig og hold hodet kaldt, rutinene kommer etterhvert. 

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Vet du hva tidligere studenter gjør etter endt studium? Eller hva arbeidsgivere ser etter når de ansetter nye folk?

Kanskje lurer du på om det er store forskjeller i arbeidslivet for dem som har bachelor og master, eller trenger tips til din første jobbsøknad?

Alt dette og litt til finner du på karrieresidene til Det humanistiske fakultet:

Karriere for HF-studenter

To menn som sitter i møte.