Nytt fra 2016:

Masterstudiene i filmvitenskap og medievitenskap blir fra høsten 2016 slått sammen til ett felles masterstudium i film- og medievitenskap. Du kan velge studieretning og spesialisering i enten film eller medier.

Se nettsidene til master i film og medievitenskap


Masterprogram medievitenskap

Masteroppgaven

Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, skal vise at du kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet. Avhandlingen skal også vise at du har grundig kjennskap til vitenskapelige arbeidsmåter, samt evne til å utvikle og formidle forskningsbaserte innsikter innenfor de krav som stilles til en vitenskapelig avhandling på masternivå. Masteroppgaven skal gi økt innsikt og kompetanse i sentrale problemstillinger som angår den visuelle mediekulturen.

Valg av tema, problemstilling og metodiske innganger til avhandlingsprosjektet gjøres i samråd med faglærer. Du skal levere en kort skisse til masteroppgaven (1-2 sider) innen 15. november. Skissen bør inneholde en foreløpig problemstilling/tema for masteroppgaven, og en foreløpig framdriftsplan. Prosjektet skal godkjennes av de vitenskapelig ansatte ved seksjonen som på dette grunnlaget oppnevner en veileder. Det skrives masteravtale mellom deg og instituttet i løpet av første studiesemester. Denne leveres senest 15. september.

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider. I tillegg til arbeidet med oppgaven og den individuelle veiledningen, skal du også delta på et oppgave-/ veiledningsseminar der du legger fram disposisjon for oppgaven og et kapittelutkast.

Sluttvurdering på masteroppgaven skjer gjennom en muntlig prøve, der du først foretar en offentlig presentasjon av oppgaven på omlag 30 minutter, og så drøfter oppgaven med sensoratet.

Eksempler på masteroppgaver i medievitenskap:

  • The rock'n' roll bohemia. En studie av rockeikonografiske tendenser i britiske plateomslag i perioden 1963 til 1975
  • Kjøpesenterets visualitet. En semiologisk lesning av kjøpesenteret som meningsfelt og estetisk uttrykk
  • Fotballvisjoner. Live-sport som estetisk praksis i NRK1 og TV3
  • Med blikket mod nord. En undersøgelse af eurocentrisk diskurs I represæntationen af det eskimoiske, med vægt på dokumentar fra Grønland.
  • Irak-krigens ansikt. Fotografisk lidelse og retorikk i Dagbladet og VG: En semiologisk kritikk.
  • Big Brother i overvåkningssamfunnet. Reality-TV som overvåkningskultur.
  • Svartmetallestetikk – platumslagi til Darkthrone i ljos av teikenlære etter Peirce
  • Evig solskinn i et plettfritt sinn – forestillingen om en by

 

Skrive oppgave i samarbeid med arbeidsliv?

NTNU Bridge formidler oppgaver som skrives i samarbeid med aktører utenfor NTNU.

Logo, NTNU Bridge