studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskap

Masterkandidatene i film- og videoproduksjon har

 • avansert kunnskap om audiovisuelle uttrykks egenart, historie, utvikling og utbredelse
 • spesialisert innsikt i et avgrenset område innen produksjon av audiovisuelle uttrykk
 • inngående kunnskaper om filmvitenskapelige teorier og metoder, og spesialisert innsikt i et avgrenset område av filmvitenskapen som forskningsfelt
 • kunnskap om samtidens digitale verktøy for produksjon av audiovisuelle uttrykk

Generell kompetanse

Masterkandidatene i film- og videoproduksjon

 • innehar en kritisk og spørrende grunnholdning
 • kan bidra konstruktivt i skapende kreative prosesser
 • har innsikt i etiske, estetiske og samfunnsrelaterte problemstillinger i tilknytning til fagområdet
 • kan utrykke og formidle problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan formulere nye problemstillinger og dermed bidra til nytenkning, innovasjon og utvikling både innenfor og utenfor fagområdet

Ferdigheter

Masterkandidatene i film- og videoproduksjon kan

 • utføre research, planlegging og annet forarbeid i forbindelse med større produksjonsarbeider
 • gjennomføre større produksjonsarbeider på egen hånd, utføre ulike fagfunksjoner og lede en produksjonsstab
 • anvende filmvitenskapens teorier og metoder på nye filmkulturelle fenomener
 • nyttiggjøre seg filmvitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger i møte med ulike filmkulturelle fenomener
 • utøve kritisk og konstruktiv bedømming av ulike kilder, og anvende disse til å formulere faglige argumenter
 • arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagfeltet, og uttrykke seg med et godt fagspråk