Masterprogram, 2-årig

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

– Studiets oppbygning

Mastergraden er et to-årig høyere gradsstudium i medievitenskap og består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Studiet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Humanistisk fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Involverte institutt er Institutt for kunst- og medievitenskap, Psykologisk institutt, Pedagogisk institutt, Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Studiet administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Mastergraden i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi består av:

  • En felles del som omfatter de obligatoriske emnene SOS3051, IT1604, SOS1002, MV3010, SOS3004, SOS3005 og Eksperter i team.
  • En spesialiseringsdel på 22,5 studiepoeng som består av valgfrie emner fra rekken POL3509, SOS3605, SOS3610, MV3015, PSY3134, TDT4110, PED3615 og PED3616.
  • MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på 30 studiepoeng. Oppgaven innleveres med tidsfrist i siste semester av studiet. Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen i MV3091.
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3051 Medie- og kommunikasjonsteori 7,5
SOS1002* Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15
IT1604 Digitalt samfunn 7,5

* Studenter som allerede har tatt SOS1002 eller tilsvarende erstatter emnet med 15 sp valgbare fordypningsemner i første semester.

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MV3010 Forskningsoppdrag for bedrift 15
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
  Eksperter i team (intensiv) 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5
  Valgbare fordypningsemner (se liste nedenfor) 22,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi 30

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
SOS3605 Kultursosiologi 7,5 Høst/vår Åpent
SOS3610 Digitalisering og sosial endring 4,5 Høst Åpent
MV3015 Visuell kultur: Posisjoner i medievitenskapen 15 Vår Studierettskrav
PED3615 Pedagogisk sosiologi: Kultur, utdanning og interaksjon 7,5 Høst Åpent
PED3616 Mediedanning og mediepedagogikk 7,5 Høst Åpent
POL3509 Medier, opinion og politisk adferd 15 Høst Åpent
PSY3134 Kommunikasjon i organisasjoner og mediepsykologi 7,5 Vår Studierettskrav
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5 Vår Åpent

SP = studiepoeng
Und. = undervisningssemester
Adg. = adgangsbegrensning

Tilbudet av valgbare spesialiseringsemner er avhengig av instituttets ressurssituasjon. Dersom det melder seg 6 eller færre studenter til et emne de to første undervisningsukene blir emnet gitt som et veiledet lesekurs.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.


Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.