Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi

– Studiets oppbygning

Logopedi

Masterprogrammet i logopedi er på 120 studiepoeng. Du gjennomfører studiet på deltid over fire år, med 50 % studieprogresjon.


Kurs

Masterprogrammet består av 12 kurs, hvert på 7,5 studiepoeng. To kurs blir tilbudt hvert semester. Studiet avsluttes med selve masteroppgaven på 30 studiepoeng.

For studenter som ikke ønsker å ta hele mastergraden, er det mulig å søke om opptak til enkeltkurs. Kursene med praksis er det ikke mulig å ta som enkeltkurs.

 

1. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Første og andre semester
LOGO6110 Talevitenskap 7,5
LOGO6112 Språkvitenskap 7,5
LOGO6210 Atferds- og nevrovitenskap 7,5
LOGO6211 Språk- og talevansker med praksis 7,5

2. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Tredje og fjerde semester
LOGO6310 Stemme- og stemmevansker med praksis 7,5
LOGO6411 Forskningsmetode 7,5
LOGO6410 Språkvansker og tospråklighetsproblematikk 7,5
LOGO6311 Testing og testmetodikk 7,5

3. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Femte og sjette semester
LOGO6510 Ervervede språk- og talevansker med praksis 7,5
LOGO6512 Dysfagi 7,5
LOGO6610 Taleflytvansker med praksis 7,5
LOGO6611 Masteroppgaveseminar 7,5

4. år

Emnekode Tittel Studiepoeng
Sjuende og åttende semester
LOGO6710 Masteroppgaven 30

 

Samlingsbasert undervisning

Undervisningen foregår ved NTNU i Trondheim, med tre samlinger per semester. Hver samling er på tre til fem dager, og mellom samlingene jobber du med skriftlige arbeider. Undervisningen består av forelesninger, seminarer, øvinger, praksis, individuell veiledning og muntlige og skriftlige innleveringer/presentasjoner på individ- og gruppe-nivå. Refleksjonsnotater og problembasert læring (PBL) med utgangspunkt i yrkesnære case er også en viktig læringsform i studiet.

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene. Søknad om fritak fra samlingsdager sendes til koordinator.


Praksis

Masterprogrammet i logopedi omfatter 200 timer praksis totalt pr. student. Praksisen er fordelt med 50 timer på hvert fordypningsfelt. Fordypningsfeltene med praksis sammenfaller med de fire praksisemnene, og inkluderer 10 timer veiledning, fordelt over to uker pr. emne. I tillegg inngår 20 timer med stemmelære.

Av de 12 emnene/modulene som inngår i masterprogrammet, er følgende belagt med praksis:

  •  LOGO6211 Språk- og talevansker (med praksis)
  •  LOGO6310 Stemme- og stemmevansker (med praksis)
  •  LOGO6510 Ervervede språk- og talevansker (har delt praksis med LOGO6512)
  •  LOGO6512 Dysfagi (har delt praksis med LOGO6510)
  •  LOGO6610 Taleflytvansker (med praksis)

Fra og med høsten 2019, vil vi også undervise et emne i dysfagi. Dette emnet vil ha delt praksis med LOGO6510 Ervervede språk- og talevansker, som går samme semester.

Praksissted

Praksisen vil i hovedsak gjennomføres i Trondheimsområdet, men studenten må også være forberedt på å gjennomføre praksis en annen plass i landet. Hvis praksisen blir langt unna studentens bosted, vil det gjennomføres blokkpraksis. Hvis praksisplassen blir i kort avstand fra studenten, kan praksisen gjennomføres som punktpraksis. Dette vil si at praksisen kan bli spredt over en lengre periode i semesteret. For eksempel kan studenten være utplassert i 2 dager i uken i til sammen 5 uker.

Hvis studenten ønsker å finne en praksisplass selv, må studenten ta kontakt med koordinator, Trude Hjulstad. Fristen for å finne egen praksisplass er: 15. februar for praksis som skal gjennomføres i høstsemesteret og 15. september for praksis som skal gjennomføres i vårsemesteret. Praksisplassen må deretter godkjennes av NTNU. Du kan ikke ha praksis på egen arbeidsplass.

Fritak fra praksis gis ikke

Det gis ikke fritak for noe praksis i studiet, da all praksis er veiledet, og praksis fra yrkeslivet er forkunnskapskrav for opptak (del av opptaksgrunnlaget), og danner dermed ikke grunnlag for realkompetansefritak.


Eksamensform

Eksamen gjennomføres enten som innlevering av oppgaver (individuell/gruppe), mapper, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, eller skoleeksamen (med forbehold om endringer). Lokal eksamen tilbys ikke.