Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi

– Om studieprogrammet

Logopedi

Målgruppe

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i logopedi er for førskolelærere, lærere og helsearbeidere med minst to års arbeidserfaring.


Hva er logopedi?

Logopedi er et fag- og forskningsfelt som handler om kommunikasjons-, språk-, tale-, stemme- og svelgevansker, og behandlingen av disse. Fagfeltet er tverrfaglig og berører fag som lingvistikk og språklig kommunikasjon, samt problemstillinger knyttet til pedagogikk, psykologi og medisin. 

Logopedistudiet kvalifiserer til praktisk yrkesutøvelse som logoped, samt utviklings- og forskningsarbeid og fagutvikling innenfor kliniske virksomheter.

»Karrieremuligheter


Utdanningens innhold

Masterprogrammet i logopedi grenser opp mot de pedagogiske, psykologiske og medisinske fagfeltene ved NTNU, og emner fra disse fagene inngår også i studieprogrammet.

»Studiets oppbygning

NTNUs logopedutdanning har sitt faglige utgangspunkt i språk- og kommunikasjonsstudier ved Det humanistiske fakultet (HF), med fagene fonetikk, lingvistikk og språklig kommunikasjon, men er tverrfaglig sammensatt.  Statped Midt er en viktig samarbeidspartner for utdanningstilbudet. Dette sikrer bred forankring i det profesjonelle yrkeslivet.


Hva lærer du?

Med en mastergrad i logopedi, vil du være i stand til å vurdere, behandle og forebygge vansker og lidelser knyttet til språk, tale, kommunikasjon og svelging. 

Læringsutbytte


Ansvarlig fagmiljø

Ansvarlig fagmiljø