Logopedi

Erfaringsbasert masterprogram, Trondheim

Logopedi

– Læringsutbytte

Logopedi

Etter endt studium vil du ha tilegnet deg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som kvalifiserer for klinisk arbeid som logoped og for forskning og undervisning i logopediske fag. 


Kunnskaper

Etter endt studium vil du ha oversikt over og innsikt i:

 • Årsaker, konsekvenser av og behandlings-/opplæringsmetoder for språk-, tale- og stemmevansker.
 • Normal og avvikende språk- og taleutvikling og stemmeproduksjon.
 • Inngående kunnskap om språkvitenskapelig teori og metode, vitenskapsteori og forskningsmetode.

Ferdigheter

Etter endt studium vil du kunne:

 • Kartlegge og analysere menneskers kommunikasjon, språk, tale og stemme.
 • Arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger tilknyttet de logopediske fagfeltene og kritisk vurdere resultatene av tiltak.
 • Følge forskningsetiske prinsipper i gjennomføringen av et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning i form av en masteroppgave med tema fra logopediske emner og/eller språk-/kommunikasjonsvitenskapelige emner.

Generell kompetanse

Etter endt studium vil du:

 • Ha innsikt i de faglige yrkesmessige og yrkesetiske krav som logopedarbeid innebærer.
 • Kunne velge relevante kartleggingsverktøy, gjennomføre utredninger av patologisk kommunikasjons- språk-, tale- og stemmevansker.
 • Kunne planlegge, gjennomføre og begrunne relevante logopediske tiltak.
 • Kunne kommunisere og samarbeide godt med foresatte, pårørende og andre fagpersoner.
 • Bidra til logopedfaglig utvikling gjennom å anvende tilegnede kunnskaper og ferdigheter i forskning- og utviklingsarbeid.