Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

– Studiets oppbygning

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Oversikten gjelder for studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag består av følgende deler:

 • områdeemnet LÆR1000 og ex.phil.
 • obligatoriske bacheloremner kroppsøving og idrettsfag
 • obligatoriske masteremner i idrettsvitenskap
 • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) på totalt 60 studiepoeng
 • et undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
 • masteroppgave i idrettsvitenskap (30 sp)

Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen 7,5
PPU4611

Praksis 1

Omfatter 10 dager observasjons- og gruppepraksis

0
IDRSA1012 Trening og helse i kroppsøving og idrett 7,5
IDRSA1015 Treningslære; prestasjon og helse 7,5
IDRSA1018 Kroppsøving og samfunn 7,5

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1010 Gruppedynamikk i kroppsøving 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

2. år

Tredje semester (høst)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 7,5
PPU4612 Praksis 2
Omfatter 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, deltakelse i klasserommet. Gruppe- og parpraksis.
0

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg* Fag 2 30

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøving 7,5
PPU4680 Fagdidaktikk 1 - kroppsøving og idrettsfag 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 1 [fag 2] 7,5
Flere valg* Fag 2 7,5
PPU4613 Praksis 3
Omfatter 35 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Par- og individuell praksis.
0

 

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDRSA2003

Velg ett av emnene:

7,5
IDRSA2900 Bacheloroppgave i samfunns- og idrettsvitenskap 15
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøving 7,5
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling 7,5
SOS3004 Kvalitative metoder 7,5
SOS3005 Kvantitative metoder 7,5

 

Åttende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4681 Fagdidaktikk 2 Idrett 7,5
PPU46XX* Fagdidaktikk 2 [fag 2] 7,5
PPU4603 Pedagogikk 3 15
PPU4614 Praksis 4
Omfatter 40 dager undervisningspraksis likt fordelt på fag 1 og fag 2. Individuell praksis.
0

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering 15
IDR3038 Forskningsdesign i idrettsvitenskap 7,5
IDR3039 Kroppsøving og idrett i organisasjonsperspektiv 7,5

 

Tiende semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
IDR3921 Masteroppgave 30

*Emnekode avhenger av hvilket fag du har som fag 2.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Frist for innlevering av masteravtalen:

 • Masteravtale for 45 sp masteroppgave - 15. september
 • Masteravtale for 30 sp masteroppgave - 10. januar

Avtalen leveres i ekspedisjonen på Institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll.

 • Veiledning er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid. Veiledningstiden forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert, bytte av veileder, og overgang fra 30-45 studiepoengsoppgave.
 • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid dersom ikke annet er avtalt. 

Instituttet kan gi økonomisk støtte til masterstudenter i forbindelse med masteroppgaveskrivingen. Du kan blant annet få støtte til datainnsamling, kjøp av datasett, artikkelkopier, eller utstyr og reiser i forbindelse med masteroppgaven.

Mer informasjon om økonomiske støtteordninger ved ISS

Instituttet har ikke satt noen formelle krav til formateringen av oppgaven. Men emnebeskrivelsen angir hvor mange ord oppgaven skal ha. 

Se emnebeskrivelsen: 

 • POL3900 - Masteroppgave i statsvitenskap (45stp)
 • POL3901 - Masteroppgave i statsvitenskap (30stp)
 • SOS3900 Masteroppgave i sosiologi (45stp)
 • SOS3901 Masteroppgave i sosiologi (30stp)
 • IDR3920 Master i idrettsvitenskap (45stp)
 • IDR3921 Masteroppgave i idrettsvitenskap (30stp)
 • MV3091 Masteroppgave i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaven på 45 studiepoeng må leveres innen 2. juni for å få sensur i vårsemesteret. Det vil si garantert sensur innen 31. august. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Masteroppgaven på 30 studiepoeng  leveres senest 21 uker (inkludert påske) etter at masteravtalen er signert og levert. Frist for innlevering av masteroppgaven våren 2020 er 8. juni. Frist for innlevering i inspera denne dagen er kl. 14.00. 

Alle andre eksamener i mastergraden må være avlagt før avsluttende eksamen for masteroppgaven.

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre. Kontaktinformasjon til veilederne 

Masteroppgave på 30 studiepoeng: Det gis i utgangpunktet ikke utsettelse på innleveringsfristen for masteroppgaver på 30 studiepoeng. Det kan søkes om utsettelse på bakgrunn av sykemelding eller lignende.

Før du leverer oppgaven må du blant annet generere omslag og tittelside. Se hvordan du ferdigstiller masteroppgaven.

Du har mulighet til å bestille trykking av masteroppgaven din fra NTNU grafisk senter. Kostnader med trykking av oppgaven må du selv betale.

Den ferdige oppgaven lastes opp i Inspera assessment.Frist for å levere oppgaven er kl. 14.00 på innleveringsdagen som er 31. mai for 45 sp oppgave og 6. juni for 30 sp oppgave.

Hvis du ønsker oppgavens engelske tittel på vitnemålet så må du selv sørge for legge inn engelsk tittel.

Dersom du leverer oppgaven før Inspera er tatt i bruk skal du bruke denne framgangsmåten:

 • Den ferdige masteroppgaven trykkes i fem eksemplarer. Du bestiller trykking ved NTNU grafisk senter. Instituttet betaler for dette. 
 • Se hvordan du ferdigstiller og trykker oppgaven. 
 • Fire eksemplarer av oppgaven skal leveres i ekspedisjonen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, bygg 9, nivå 5 på Dragvoll. Det femte eksemplaret beholder du selv. 
 • Du skal samtidig levere oppmeldingsskjema og publiseringsskjema i ekspedisjonen på instituttet. 
 • Du skal også sende pdf-fil av oppgaven til kontakt@iss.ntnu.no. 

Sensur og avsluttende muntlig eksamen

Sensorkommisjonen for masteroppgaven er satt sammen av en intern og en ekstern sensor. Kommisjonen settes sammen av instituttet i samråd med din veileder. Det er tre måneders sensurfrist på oppgaven.

Etter at du har levert masteroppgaven, vil du få tilsendt et brev fra instituttet hvor det står hvilke sensorer du har fått tildelt, og hvor og når eksamen skal være.

Du som skriver masteroppgave på 45 studiepoeng i sosiologi eller idrettsvitenskap har muntlig presentasjon av oppgaven i tillegg til den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven. Presentasjonen skal vare i 30 minutter. Masterstudenter i statsvitenskap som leverer masteroppgave på 45 studiepoeng har ikke muntlig presentasjon av sin oppgave. Den muntlige utspørringen og forsvaring av oppgaven varer normalt i 30 minutter, men kan også vare lenger. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor kandidaten vipper mellom to karakterer.

Du som skriver oppgave på 30 studiepoeng har kun muntlig utspørring og forsvaring av oppgaven. Du skal ikke presentere den.