Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13

– Studiets oppbygning

Hva studiet består av

Den femårige lektorutdanningen i geografi utgjør til sammen 300 studiepoeng, og består av: 

 • områdeemnet LÆR1000 og ex.phil.
 • obligatoriske bacheloremner i geografi
 • valgemner i geografi på bachelornivå
 • valgemner i geografi på masternivå
 • undervisningsfag 2 på 60 studiepoeng
 • emner i profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk, og praksis) på totalt 60 studiepoeng

Les mer om fag 2 og praksis og profesjonsfag.


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen (områdeemne) 7,5
PPU4611 Praksis 1 0
GEOG1010 Geografisk forskningsdesign og feltarbeid 7,5
GEOG1011 Innføring i samfunnsgeografi 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1013 Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling 15
GEOG1014 Jordas naturmiljø 15

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2 22,5
PPU4602 Pedagogikk 7,5
PPU4612 Praksis 2 0
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Fag 2 30

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG3020 Prosjekt fagformidling 7,5
Flere valg Fag 2 7,5
PPU4640 Fagdidaktikk 1 - geografi 7,5
PPU46XX Fagdidaktikk 1 (fag 2) 7,5
PPU4613 Praksis 3 0
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG2016 Fordypningsprosjekt med tema bærekraftig utvikling 7,5
Flere valg Valgemne i geografi (velg mellom GEOG2020, GEOG2021, GEOG2022 og GEOG2023) 15
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5

4. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
GEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssystemer (GIS) 7,5
GEOG3007 Fagfilosofi, teorier og begreper 7,5
GEOG3008 Geografi i praksis - felt og forskningsdesign 7,5
Flere valg

GEOG3005 Qualitative Methods / GEOG3006 Quantitative Methods / GEOG3523 GIS Data Capture and Mapping

7,5
Åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4603 Pedagogikk 15
PPU4641 Fagdidaktikk 2 - geografi 7,5
PPUXXXX Fagdidaktikk 2 (fag 2) 7,5
PPU4614 Praksis 4 0

5. år

Niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgemne i geografi (velg mellom GEOG3030, GEOG3053, GEOG3100, GEOG3518, GEOG3525 og GEOG3528) 15
Tiende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg Valgemne i geografi (velg mellom GEOG3101, GEOG3517, GEOG3522, GEOG3527 og GEOG3529) 15
GEOG3901 Masteroppgave (oppstart høst)  

Adgangsbegrensede emner

Oversikt over valgbare fordypningsemner i geografi på masternivå
Emnekode Emnenavn SP Semester Ad.begrenset

GEOG3030

Natural Resources Management 7,5

Høst

Åpent

GEOG3053

Discourses of Development and Globalization

7,5

Høst

Åpent

GEOG3100

Samfunnsperspektiv på entreprenørskap

7,5

Høst

Åpent

GEOG3101 Innovation and Regional Development

7,5

Vår

Åpent

GEOG3517 Social Difference, Identity and Place 7,5 Vår

Åpent

GEOG3518 Global Production Networks 7,5 Høst

Åpent

GEOG3522 Migration and Development 7,5 Vår Åpent
GEOG3525 Landscape, Planning and Management 7,5 Høst Åpent
GEOG3527 GIS Tools for Climate Change Studies 7,5 Vår Åpent
GEOG3528 Earth Surface Evolution: field-based evidence and numerical modelling 7,5 Høst Åpent
GEOG3529 Signatures of glaciations and climate evolution: From the Pliocene to the Anthropocene 7,5 Vår Åpent


Du må søke via studentweb. Skal du følge et adgangsbegrenset emne må du melde deg til undervisning på Studentweb innen oppgitte frister. Frister for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner:

 • 1. juni for høstsemesteret

 • 1. desember for vårsemesteret

Det rangeres etter følgende:

1. Gjennomsnittskarakter for alle emner avlagt ved NTNU
2. Alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato

Les mer om opptak til adgangsbegrensede emner.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Temaet du velger for masteroppgaven er avhengig av din faglige bakgrunn, livserfaring og dine fremtidige planer. Vi vil gjerne at studentene bidrar til forskning med relevans for prosjekter ved instituttet. Dette motiverer både studenter og veiledere. Forskningen ved Institutt for geografi dekker et bredt spekter av fagområder på tvers av samfunns- og naturgeografi, med ytterligere koblinger til andre disipliner.

I det første semesteret gjennomfører instituttet et seminar hvor veiledere ved instituttet presenterer seg selv og aktuelle forskningsprosjekter. Dette seminaret og tidligere masteroppgaver er en fin inspirasjon for å bestemme seg for hva du ønsker å skrive om. I menyen til venstre finner du en oversikt over tidligere masteroppgaver skrevet ved Institutt for geografi.
Instituttet er positive til gjennomføring av masteroppgaver i samråd med praksisfeltet. Flere av våre tidligere studenter har skrevet for institusjoner som for eksempel NVE, Jernbaneverket og Sør Trøndelag Fylkeskommune for å nevne noen. NTNU Bridge er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Studenten har hovedansvaret for framdrift og innholdet i masteroppgaven, samt for det endelige produktet som leveres. Instituttet har ansvar for å finne og oppnevne veileder. Avtalen om gjennomføring av masteroppgave ved Institutt for geografi beskriver ansvarsfordelingen mellom student og veileder, samt rammer for gjennomføringen. Instituttet har generelle prinsipper for hvordan veiledningen gjennomføres, med det som mål at kvaliteten på veiledningen skal bli best mulig, samt å sikre tilnærmet likebehandling av studentene.

Det er viktig å avklare veilederforholdet på et tidlig tidspunkt, hva som forventes av deg og hva du kan forvente av din veileder. Punktene nedenfor kan sees som en konkretisering av avtalens punkt om at det er veileders ansvar «å avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledningen skal foregå».

 1. Et overordnet prinsipp er at veiledning betraktes som «en metode som øker studentenes frihet til å ta begrunnede, selvstendige og reflekterte valg» (Widerberg 1994:66). Det er studentens masteroppgave, og han /hun som bestemmer hvordan den skal skrives. I dette ligger også at det forventes høy grad av selvstendighet.
 2. Et veiledningsmøte har normalt en ramme på én time. Hvis studenten og /eller veilederen mener at det er behov for lengre tid, gir man uttrykk for det og tidfester når møtet senest skal slutte, slik at begge kan gjøre andre avtaler like etterpå.  
 3. Veiledning er en profesjonell relasjon. Det er masteroppgaven som skal diskuteres.
 4. Ved innsending av en tekst bør studenten kommentere hva han/hun særlig ønsker synspunkter på for på den måten å sikre at han/hun får svar på sine spørsmål i veiledningsmøtet.
 5. Veiledning bør avsluttes med en oppsummering av hva som har blitt diskutert og hva som så skal gjøres.
 6. Like etterveiledningsmøtet skriver studenten et referat som sendes veilederen for kommentar. På den måten kan misforståelser avklares, og man sikrer at begge har samme forståelse av hva det videre arbeidet skal bestå i.
 7. Når det gjelder veiledning utenom avtalte møter, for eksempel ved at studenten kommer på veileders kontor eller ved spørsmål på e-post, bør student og veileder avklare rammene for dette på det første møtet. Generelt gjelder imidlertid at veileder har mange ulike oppgaver (forelesninger, øvinger, forskning, utvalgsarbeid etc.) som gjør det vanskelig å besvare e-post umiddelbart, i alle fall gi særlig utdypende svar. Om det ikke handler om noe som gjør at arbeidet med masteroppgaven stopper opp, er det best å samle opp spørsmål til neste veiledningstime.
 8. Normalt leser veileder et kapittel maksimalt tre ganger; et førsteutkast, en revidert versjon og så ved gjennomlesning av hele oppgaven like før innlevering.

Hva veileder forventer av deg:

 • Finne og sette deg inn i litteratur om teori og metode som er relevant for den valgte problemstillingen
 • Forberede, planlegge og gjennomføre feltarbeid. Dette omfatter å sette deg inn i utstyr som skal brukes, samt forholde deg til gjeldende HMS regler.
 • Ta initiativ til veiledning
  • Enten på faste avtalte tidspunkt eller tar kontakt når du har behov for veiledning
  • Leverer skriftlig arbeid til avtalt tid. Om så ikke skjer må det gis beskjed
 • Tar veiledning til etterretning
  • Med det menes ikke at du skal være enig i alt veileder sier, men forholder deg til det som er blitt sagt slik at ikke ting må gjentas unødig mange ganger

Hva kan du forvente av veileder:

 • Er forberedt til veiledningstimene, og har lest det skriftlige materialet som du har sendt inn
 • Er en diskusjonspartner som gir tips og råd om:
  • Problemformulering
  • Relevant litteratur
  • Stiller spørsmål og gir råd med henhold til forskningsdesign og valg av metoder
  • Planlegging og gjennomføring av feltarbeid
  • Avgrensning av oppgaven
  • Hvordan datamaterialet kan analyseres og presenteres
  • Hvordan argumentene i diskusjonen kan bygges opp
  • Hvordan strukturen i oppgaven kan bedres

Hva du ikke kan forvente av veilederen din:

 • At veileder finner frem all litteratur til deg
 • At veileder hjelper deg med rettskrivning
 • At veileder driver masterprosjektet framover

Husk! Det er din masteroppgave og det er du som er ansvarlig på mastereksamen!

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Frist for innlevering av masteravtalen: 1. mai.

Alle mastergradskandidater ved Institutt for geografi plikter å signere en avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen regulerer blant annet veiledningsforholdet og når rett til veileder opphører. Avtalen bekrefter at masteroppgavens tema er godkjent, at veiledningsforholdet er etablert, og at partene (student, veileder og institutt(leder)) er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring av masteroppgaven.

Avtalen skal signeres av student, veileder og instituttleder. Det er studentens ansvar å forholde seg til avtalens utløp og ta kontakt med instituttet dersom de har behov for utvidet tid. Trenger studenten lengere tid på oppgaven (ett semester ekstra) må de levere endringsavtale. 

Rutiner ved instituttet

 1. Instituttet arrangerer et progresjonsmøte hvor programrådsleder i samråd med administrasjonen går gjennom avtalen og snakker om veiledningsforholdet (februar 2.semester).
 2. Veileder og student går gjennom avtalen og signerer denne (Februar/mars, 2.semester). Veileder kan selv avgjøre om det er behov for å lage et forventningsdokument i samråd med studenten i tillegg til avtalen. Hvis oppgaven skal gjennomføres i samråd med praksisfeltet (organisasjon/bedrift) skal NTNU sin standardavtale fylles ut. Standardavtaler for samarbeid med ekstern oppdragsgiver finner du NTNU Bridge sin nettside.
 3. Instituttleder signerer avtalene og leverer avtalen til administrasjonen for arkivering og videre oppfølging. (I løpet av 2. semester)
 4. Ved endring av avtale om gjennomføring (alle typer endringer) skal Endringsskjema fylles ut og leveres til administrasjonen.

Det stilles høye krav til skriving av akademiske oppgaver på masternivå. Det forventes at studenten evner å formidle og framstille sitt arbeid etter akademiske prinsipper, forholder seg til normer for utforming av vitenskapelige publikasjoner, for eksempel hva gjelder referanseteknikk.

Det finnes flere nyttige hjelpemidler for å skrive akademiske oppgaver og håndtere store dokumenter. Kjennskap til og evnen til å beherske mulighetene som finnes kan være til nytte i arbeidet med masteroppgaven og i et fremtidig arbeidsliv.

Hvilken referansestil skal jeg velge?

Hvilken stil du skal bruke er avhengig av faget/fagfeltet du studerer. Dette må du avklare med din veileder. Hvis ditt fag/fagfelt ikke har en spesiell stil, må du velge en stil og bruke den konsekvent. Referansestilen varierer også fra tidsskrift til tidsskrift. Norsk Geografisk Tidsskrift har for eksempel en egen referanseteknikk og stil.

Følgende stiler blir ofte anbefalt:

Lenker til nyttige sider om skriving av oppgaver:

Masterprosjektet ditt er meldepliktig til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) dersom du skal behandle personopplysninger ved hjelp av:

 • datamaskinbasert utstyr (f.eks. i form av dokumenter/lyd/bildefiler på pc, minnepenn, smarttelefon) og/eller
 • manuell systematisering av sensitive opplysninger, ordnet etter navn/fødselsnummer

For mer informasjon om innsamling og håndtering av personopplysninger se:

NSD har en meldeplikttest for å sjekke om ditt prosjekt er meldepliktig. Ta testen.

Innleveringsfrist er 15. mai for alle masterprogram ved institutt for geografi. Faller denne datoen på en helg, flyttes innleveringsdatoen til førstkommende mandag. I følge NTNUs studieforskrift, §5-11(12), er sensurfrist for masteroppgaver 3 måneder. 

Ved utsatt innlevering kreves dokumentasjon/legeattest. Siste dato i vårsemesteret er 31. august. Eksamener avholdt etter dette vil få høstterminen oppført på vitnemålet.

Instruksjoner for innlevering av masteroppgaven

Spesielle forhold ved Institutt for geografi

Steg 1. Bestill trykking av oppgaven og last ned en validert PDF.

Gå til NTNU Grafisk senter

Her gjør du følgende:

 • Valider PDF
 • Lag tittelside og omslag
 • Bestill 4 trykte eksemplarer av masteroppgaven (5 eks. hvis studenten har biveileder)
 • Last ned en endelig PDF av oppgaven med omslag og tittelside

Instituttet dekker kostnadene av trykkingen. Ett eksemplar beholder studenten selv. Merk at bilder og illustrasjoner må trykkes i svart/hvitt såfremt det ikke er nødvendig for forståelse av innholdet at de trykkes i farger.

Steg 2. Lever oppgaven i Inspera

Lever filen du har lastet ned fra NTNU Grafisk senter. Denne filen med masteroppgaven med tittelside leveres i Inspera, innen fristen onsdag 15. mai kl. 12:00. Merk at du kun kan laste opp oppgaven en gang ved innlevering.  

Når du leverer i Inspera må du registrere informasjon om tittel, veileder og eventuelt samtykke til publisering hos Universitetsbiblioteket/NTNU Open. Informasjon om eventuelt båndlegging av oppgaven legges også inn her.

Både innbundet og elektronisk versjon leses av kommisjonen, og avvik i innhold eller formatering kan betraktes som fusk.

Steg 3. 
Lever de innbundne eksemplarene av oppgaven til instituttet i løpet av 5 påfølgende virkedager etter innleveringsfristen. 

Masteroppgaver som ikke er levert i tråd med prosedyrene vil bli avvist.

Det er viktig at studentene gjør seg kjent med retningslinjene for karaktersetting av masteroppgaven. Retningslinjene inneholder en redegjørelse av blant annet formelle kriterier, sensurkommisjonens rolle og sammensetning, retten til å be om begrunnelse og klage på sensur, samt sensurkommisjonens sjekkliste. I retningslinjene er det også en beskrivelse av generelle retningslinjer for hva som kjennetegner besvarelser som tildeles en bestemt karakter.