Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Studiets oppbygging

Gjennom hele studiet får du anled­ning til å utvikle din kliniske kompetanse og å fordype og spesialisere deg i medisinske og/eller sykepleiefaglige problem­stillinger av relevans for valgt fordypning (AIO) eller de pasientgruppene du har ansvar for ved egen arbeidsplass (allmennsykepleie).

Nivået i studieprogrammet vil kvalifisere deg til høy grad av teoretisk og klinisk sykepleiefaglig fordypningskompetanse.  Det forventes at du vil videreutvikle evnen til selvstendighet i fagutøvelsen, kritisk analyse og refleksjon over din kliniske virksomhet og kontekst­en den utføres i, ha høy grad av fleksibilitet og ta initiativ til konstruktivt samarbeid i praksisfeltet. 

Pedagogiske metoder

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i AIO-sykepleie gjennomføres som et heltidsstudium sammen med videreutdanningene i AIO-sykepleie  de første tre semestrene. Deretter gjennomføres masteroppgaven i løpet av et år på deltid.

Master i klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 4 år. Påbygning til master for de som har en videreutdanning fra før gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 2 år. Studiesamlinger vil utgjøre 2-3 studiedager pr. måned, fortrinnsvis en fast ukedag. Det brukes varierte undervisnings- og læringsformer som inkluderer resursforelesninger, gruppearbeid, individuell- og gruppeveiledning, selvstudier og seminarier.

Spesialiseringer

Studieprogrammet inkluderer spesialiseringene allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie (AIO). AIO-fordypningene følger nasjonal rammeplan, og de første tre semestrene (tilsvarende videreutdanning i AIO-sykepleie) tilbys på heltid. Sykepleiere med kliniske videreutdanninger av minst 60 studiepoengs omfang kan søke innpass i programmets 3. år. 

Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

For mer informasjon, se studieplanen for Master i klinisk sykepleie. Velg spesialisering anestesi, intensiv, operasjon, allmenn fordypning eller allmenn fordypning 3. og 4. år.

Emnetabeller

Master i klinisk sykepleie, spesialisering anestesi

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H) S5(V)
MAN4000 Fordypning i anestesisykepleie, del 1 O 15        
MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 anestesi- og intensivsykepleie O 10        
MKS4002 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 O 5 5      
MAN4101 Fordypning i anestesisykepleie, del 2 O   15      
MAN4202 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 anestesisykepleie O   10      
MAN4201 Fordypning i anestesisykepleie, del 3 O     15    
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2 O     10    
MKS4101 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie O     5    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O       15 15
Sum: 30 30 30 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i klinisk sykepleie, spesialisering intensiv

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H) S5(V)
MIN4000 Fordypning i intensivsykepleie, del 1 O 15        
MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 anestesi- og intensivsykepleie O 10        
MKS4002 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 O 5 5      
MIN4101 Fordypning i intensivsykepleie, del 2 O   15      
MIN4202 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 intensivsykepleie O   10      
MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 O     15    
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2 O     10    
MKS4101 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie O     5    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O       15 15
Sum: 30 30 30 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i klinisk sykepleie spesialisering operasjon,

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H) S5(V)
MOP4000 Fordypning i operasjonssykepleie, del 1 O 15        
MOP4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 operasjonssykepleie O 10        
MKS4002 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 O 5 5      
MOP4101 Fordypning i operasjonssykepleie, del 2 O   15      
MOP4202 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 operasjonssykepleie O   10      
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2 O     10    
MKS4101 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie O     5    
MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 O     15    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O       15 15
Sum: 30 30 30 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i klinisk sykepleie, allmenn fordypning

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H) S5(V) S6(H) S7(V) S8(H)
MAL4000 Fordypning i almennsykepleie, del 1 O 5 10            
MKS4000 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 O 5              
MKS4003 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 O 5   5          
MAL4100 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2. Allmennsykepleie O   5            
MAL4101 Fordypning i allmennsykepleie, del 2 O     5 5        
MAL4200 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 3. Allmennsykepleie O     5 5        
MAL4201 Fordypning i allmennsykepleie, del 3 O       5 10      
MKS4103 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie O         5      
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2 O           10    
MAL4103 Valgfri metode, kvantitativ V           5    
MAL4104 Valgfri metode, kvalitativ V           5    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O             15 15
Sum: 15 15 15 15 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i klinisk sykepleie, allmenn fordypning, 3. og 4. år

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H)
MKS4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1 O 10      
MKS4103 Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie O 5      
MKS4100 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2 O   10    
MAL4103 Valgfri metode, kvantitativ V   5    
MAL4104 Valgfri metode, kvalitativ V   5    
SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie O     15 15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne