Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Studentintervju

Viktig å jobbe kunnskapsbasert

Navn: Ann-Marie Storsveen
Studieprogram: Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (2015)
Arbeidssted: Generell intensiv 1 ved Oslo Universitetssykehus. Det er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet.

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Viktig å jobbe kunnskapsbasert

Navn: Ann-Marie Storsveen
Studieprogram: Master i klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (2015)
Arbeidssted: Generell intensiv 1 ved Oslo Universitetssykehus. Det er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet.

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Hva jobber du med?

Jeg er intensivsykepleier med fagansvar på Generell intensiv 1. Vi behandler akutt, kritisk syke voksne, og avdelingen er preget av medisinskteknisk utstyr og høy aktivitet i perioder. Jeg har jobbet med fagutvikling på Generell Intensiv 1 i ca. ti år, og fortsatte med det etter studiene. I dag er master en ønskelig kompetanse for å bli ansatt i en slik jobb i vår seksjon.

Hva er det beste ved jobben din?

Jeg får jobbe i et miljø der det satses på fagutvikling, med flinke og interesserte kolleger og fokus på best mulig pasientpleie og behandling.

Hvordan var studiet relevant for jobben din?

Studiet var relevant på mange måter. Det var nyttig å fordype seg i kvalitative og kvantitative metoder, og kunnskapen har jeg nytte av i mitt daglige arbeid. Jeg er veileder i klinisk stige, der vi vurderer og gransker vitenskapelige artikler og ser på forskning opp mot egen praksis. Det å arbeide kunnskapsbasert er viktig i utvikling av nye retningslinjer og prosedyrer. Mye av fagutviklingen går ut på å jobbe for at gapet mellom forskning og praksis blir mindre. Det foregår alltid en del forskningsprosjekter på PO/intensivavdelingen, og det er en trygghet å vite både hvordan saker bør gjøres og kunne forstå de ulike forskningsmetodene.

Etter masterstudiet står jeg bedre rustet til å finne, forstå og forholde meg til forskningslitteratur. Jeg har fått økt interesse for forskning og det er en stor fordel å ha en masterutdannelse i møtet med de intensivstudentene som tar en master i sin videreutdannelse.

Hva var det mest interessante på studiet?

Det er lenge siden jeg gikk på skolen og det var mange interessante temaer. Vitenskapsteori, etikk, forskningsetikk, metodefordypning. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis, som synligjør etiske problemstillinger man står oppe i. Forskningsetikk der vi gjennomgikk forskningsetiske prinsipper og uredelighet i forskning, informasjon fra personvernombud og klinisketisk komité kom godt med når masteroppgaven skulle skrives.

Jeg kunne ha ønsket noen flere samlinger i Gjøvik under skriveprosessen, men det å skrive masteroppgaven var er lærerik, krevende og morsom prosess. Jeg studerte deltid, det passet meg veldig bra. Arbeidsgiveren min tilrettela slik at jeg fikk studietid, og det fungerte veldig fint å ta toget til Gjøvik på samlingene.

Hva handlet masteroppgaven din om?

Jeg oversatte, validerte og reliabilitetstestet et smertevurderingsverktøy til intensivpasienter, "The Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT)”. Det var en spennende, lærerik og tidskrevende jobb, både det å skrive og å sette seg inn i de statistiske metoder som skulle brukes.

På bakgrunn av oppgaven er CPOT innført på flere intensivavdelinger på Rikshospitalet, og jeg har sammen med min veileder Marie Louise Hall-Lord skrevet en artikkel som er godkjent til publisering i Sykepleien Forskning.