Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Om klinisk sykepleie

  • Master i klinisk sykepleie har ulike spesialiseringer: allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.
  • Master i klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 4 år. Påbygning til master for de som har en videreutdanning fra før gjennomføres som et deltidsstudium (50%) over 2 år.
  • Master i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonsykepleie (AIO) gjennomføres som et heltidsstudium sammen med videreutdanningene i AIO-sykepleie de første tre semestrene. Deretter gjennomføres masteroppgaven i løpet av et år på deltid.
  • Deltidsstudiet er samlingsbasert.
  • God nærhet til fagmiljøet og tett oppfølging.
  • Studieavgift: Kun semesteravgift - 510 NOK i semesteret.
  • Utdanningen bruker simulering som en pedagogisk metode og Senter for simulering og pasientsikkerhet er anerkjent som et av Nordens fremste simuleringsmiljøer med relevans for helsetjenesten.

Forskningsområdet klinisk sykepleie studerer sykepleierens funksjons- og ansvarsområder og omfatter to interrelaterte områder: Profesjonskompetanse og Kvalitet i sykepleie. Pasientsikkerhet inngår som en viktig del i de to områdene


Om klinisk sykepleie

Klinisk sykepleie er knyttet til den praktiske hverdagen, og utøves med bakgrunn i relevant og forskningsbasert kunnskap. Sykepleiere er ansvarlig for, selvstendig eller i samhandling med andre profesjoner, den direkte fagutøvelsen overfor pasienter/brukere, pårørende og andre.

 

Sykepleie har som formål å fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse og lindre lidelse, og å bistå ved ulike overganger (transitions) fra en situasjon, tilstand, identitet eller et pleie-/omsorgsmiljø til et annet. Klinisk sykepleie har en tydelig relasjonsetisk orientering som respekterer menneskets integritet, verdighet og rett til selvbestemmelse. Avansert klinisk sykepleiekompetanse utvikles gjennom kombinasjon av egen praksiserfaring, systematisk anvendelse av erfaringsbasert kunnskap, forskningsbasert kunnskap og brukerkunnskap, samt kritisk tenkning og refleksjon. Det er et behov for sykepleiere med evne til omstilling og nytenkning og som kan bidra til innovasjonsprosesser i klinisk praksis, men også kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 

Spesialiseringer

Studieprogrammet inkluderer spesialiseringene allmennsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie (AIO). AIO-fordypningene følger nasjonal rammeplan, og de første tre semestrene (tilsvarende videreutdanning i AIO-sykepleie) tilbys på heltid. Sykepleiere med kliniske videreutdanninger av minst 60 studiepoengs omfang kan søke innpass i programmets 3. år.  

Studietilbudet vil gi en avansert klinisk sykepleiekompetanse i tråd med samfunnets behov, og gir mulighet til å videreutvikle og formalisere sin kompetanse innenfor det akademiske gradssystemet i form av en mastergrad. 

Studentintervju

- Studiet var relevant på mange måter. Det var interessant å få diskutere og presentere situasjoner fra klinisk praksis.

Les intervju med tidligere masterstudent Ann-Marie Storsveen