Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område av klinisk sykepleie
 • har inngående kunnskap om klinisk sykepleievitenskap og metoder for kunnskapsutvikling innenfor egen kliniske spesialitet
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor klinisk sykepleie
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sykepleiefagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i elementer i kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter :

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor klinisk sykepleievitenskap med sikte på å arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning i vald spesialisering
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert sykepleie og medisinsk behandling
 • kan utøve spesialisert klinisk sykepleie på en faglig forsvarlig måte i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor klinisk sykepleie
 • kan vise høy grad av relasjonell og yrkesetisk kompetanse i vurderingen av problematiske sykepleiesituasjoner
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til og formulere faglige resonnementer innen klinisk sykepleie
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse :

 • kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap på nye områder innenfor fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og forsknings- og utviklingsarbeider
 • kan formidle et omfattende, selvstendig vitenskapelig arbeid og behersker sykepleiefagets uttrykksformer skriftlig og muntlig
 • kan undervise, veilede og gi faglige råd på individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • kan kommunisere om sykepleiefaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenkning, forskningsarbeid og innovasjonsprosesser i sin egen kliniske praksis