Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

– Studieretningens oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon består av tre hoveddeler:

  • Fellesemner
  • Studieretningsemner
  • Masteroppgave

Fellesemner

KLH3000

Innføring i helseøkonomi

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3002

Epidemiologi I

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3005

Anvendt klinisk forskning

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3100

Innføring i medisinsk statistikk

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

Studieretningsemner

Du skal ta fire studieretningsemner i det andre semesteret av studiet. To av emnene er obligatoriske. De siste to emnene kan velges fra en liste med valgfrie emner. Du kan søke om å få godkjent inntil ett emne (7,5 studiepoeng) som tilbys ved andre masterprogram (ved NTNU eller andre institusjoner).

KLH3203

Smerte og smertebehandling

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3109

Palliasjon

Obligatorisk

7,5 studiepoeng

KLH3107 Kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon Valgfritt (A*) 7,5 studiepoeng
KLH3201 Langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging Valgfritt (A*) 7.5 studiepoeng
KLH3202

Akutt og postoperativ smerte

Valgfritt (A*)

7,5 studiepoeng

KLH3014 Veiledet selvvalgt studium Valgfritt (B*) 7,5 studiepoeng
KLH3015 Kvalitative forskningsmetoder Valgfritt (B*) 7,5 studiepoeng
EiT Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt Valgfritt (B*) 7,5 studiepoeng

* Minst ett av emnene merket A må velges. Inntil ett emne merket B kan velges. Dersom det er liten interesse for ett eller flere valgfrie emner, vil det normalt ikke bli undervisning i alle.

Masteroppgaven

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven (KLH3901), hvor du under veiledning får øvelse i å arbeide selvstendig og vitenskapelig med en problemstilling innenfor smerte og palliasjon. Det legges vekt på at du skal kunne ta med deg erfaringer og kunnskap fra egen arbeidshverdag, og utnytte denne i undervisningssituasjonen. Hvis du ikke finner aktuelle problemstillinger ved din arbeidsplass, eller hvis du ikke er i jobb, vil du kunne få hjelp til å finne et aktuelt tema for oppgaven. 

Du oppfordres til å knytte deg til pågående prosjekter innenfor forskningsmiljøene ved NTNU og St. Olavs Hospital. Masteroppgaven kan skrive på engelsk eller skandinaviske språk.

Modell av studieretningen

Sem.

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

7,5 sp

1 Høst

KLH3000

KLH3002 KLH3005 KLH3100
2 Vår KLH3203 KLH3109 Valgfritt Valgfritt
3 Høst

Arbeid med masteroppgaven

4 Vår

KLH3901 (Masteroppgave)

 

Wed, 11 Oct 2017 13:18:41 +0200

Undervisningsspråk

Noen av emnene undervises på norsk, mens andre emner undervises på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk.