Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - smerte og palliasjon

– Om studieretningen

Det vil bli lagt vekt på at du skal tilegne deg en bred, tverrfaglig forståelse for kliniske problemstillinger innen smerte og palliasjon. Studiet tar for seg ulike typer smerter og symptomer, behandlingsprinsipper og generelle metoder innen palliasjon. Du vil tilegne deg god forståelse av den sammensatte gruppen palliative pasienter, både med malign og ikke-malign sykdom, og pasienter med ulike smertetilstander og de komplekse pasientforløpene ulike pasientgrupper representerer. Gjennom de valgfrie emnene og arbeidet med masteroppgaven får du mulighet til å fordype deg i en mer spesialisert problemstilling innenfor fagområdet.

Hva er smerte og palliasjon?

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon er et tilbud for deg som ønsker en spesialisering innen dette fagområdet. Studieprogrammet svarer på samfunnets økende behov for kompetent og helhetlig håndtering av pasienter med smerter og andre subjektive symptomer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Studietilbudet vil bidra til dette gjennom økt fokus på kunnskapsbasert praksis og tilegning av forskningskompetanse.

Smerte er det symptomet som hyppigst fører mennesker i kontakt med helsevesenet. Det er behov for at flere kliniske helsearbeidere har spesialiserte kunnskaper innenfor smerte og smertebehandling, samt generell symptomlindring. Kroniske smertelidelser kan være sammensatte, med mange symptomer og komorbide diagnoser. Kompetanseheving innen dette området er derfor viktig.

Palliasjon er betegnelsen på fagfeltet lindrende behandling, pleie og omsorg. I Norge har palliasjon i stor grad vært rettet mot kreftpasienter, men fagfeltet er like relevant for pasienter med andre diagnoser, som for eksempel nevrologiske lidelser, KOLS, demens og hjerte- og karlidelser.

Studieretningen vil ha et nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) ved St. Olavs Hospital og European Palliative Care Research Centre (PRC) ved NTNU. Dette gir studentene mulighet til å delta i spennende prosjekter innen smerte og palliasjon, som utgår fra ledende forskningssentra. Det tette samarbeidet mellom NTNU og St. Olavs Hospital sikrer at studentene undervises og veiledes av dyktige forskere og klinikere innen fagfeltene smerte og palliasjon.

Hvorfor studere smerte og palliasjon?

Studieretningen er den første i sitt slag i Norge, og søker å imøtekomme etterspørselen etter spesialkompetanse innen smerte og palliasjon. Studiet har som mål å gi helsefaglig personell økt kompetanse og en tverrfaglig innfallsvinkel.

Ved å ta en master i klinisk helsevitenskap med fordypning i smerte og palliasjon vil du tilegne deg kompetanse som igjen kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis. Som student vil du kunne bidra til en viktig utvikling, både i nasjonal og internasjonal sammenheng, innen smerte og palliasjon.