Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

– Søk opptak

Søknadsfrist

Det er opptak til master i klinisk helsevitenskap, studieretning anvendt klinisk forskning i høstsemesteret, med studiestart i midten av august. Søknadsfristen er 15. april. Hvis du har utenlandsk utdanning fra et land utenfor Norden, ber vi imidlertid om at du søker innen 1. mars. Søknaden sendes elektronisk på SøknadsWeb. Se boksen i høyremenyen for mer informasjon.

Dersom du allerede har fullført bachelorgraden, er det mulig å søke om tidlig opptak. Du vil da få svar tidligere på om du har fått studieplass. Komplett søknad må da sendes innen 1. mars. Ettesending av vitnemål er ikke mulig.

Søkere som er i jobb oppfordres til å avklare behov for fri/permisjon fra stillingen med sin arbeidsgiver. Dette bør gjøres i god tid, slik at en har anledning til å møte til studiestart i august og til obligatorisk undervisning.

Praktisk informasjon om hvordan du søker


Opptakskrav

Studieretningen er et tilbud for alle med fullført treårig helsefaglig høgskoleutdanning (audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie). Studieretningen er særlig egnet for søkere fra utdanningene fysioterapi og sykepleie, med pasientnær klinisk virksomhet. Erfaring fra klinisk praksis er en fordel.

Inntil to plasser kan tildeles søkere med en treårig helsefaglig høgskoleutdanning som gir en uttelling på mindre enn 180 studiepoeng / bachelorgrad. Disse må dokumentere publisering av minst én vitenskapelig produksjon i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift med fagfelleordning. Publikasjonen må vedlegges sammen med uttalelse fra hovedforfatter eller prosjektets seniorforsker om kandidatens innsats.


Karakterkrav

Ved opptak til master i klinisk helsevitenskap er det innført karakterkrav. For å være kvalifisert, må de som søker ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre i den fordypningen som danner grunnlaget for opptak. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.


Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere med og uten karakter i bachelorgraden / grunnutdanningen fordeles i to grupper og konkurrerer om det antall plasser som tilsvarer gruppens andel av søkermassen. Søkerne rangeres deretter etter disse rangeringsreglene:

  1. Vektet gjennomsnittskarakter i bachelorgrad / grunnutdanning (180 studiepoeng)
  2. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter tall-/bokstavkarakterer ut over 180 studiepoeng, med minimum 30 studiepoeng og maksimum 60 studiepoeng. Ved karakterlikhet legges antall studiepoeng ut over 30 og inntil 60 studiepoeng til grunn.
  3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter relevant arbeidserfaring etter avsluttet grunnutdanning, maksimum 10 år.
  4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter loddtrekning.

For søkere uten karakter i grunnutdanningen gjelder ikke punkt 1.