Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap - anvendt klinisk forskning

– Om studieretningen

Studieretningen anvendt klinisk forskning skal gi kunnskap om studiedesign av relevans for klinisk forskning generelt, kompetanse til å planlegge, evaluere og gjennomføre klinisk helsefaglig forskning og mindre kliniske forsøk, og ferdigheter til kritisk å kunne vurdere egen praksis og vitenskapelig litteratur. Eksempler hentes fra et bredt spekter av helsetjenesten og hvor generell metodekompetanse vektlegges framfor fagtematisk fordypning. 

Målgruppen er personer med helsefaglig bakgrunn som har et ønske om forsknings- og metodekompetanse knyttet til sin kliniske praksis og/eller som vil ha behov for denne typen kompetanse i stillinger som inneholder administrasjon eller ledelse i klinikken. Studiet vil være relevant både for personer med bakgrunn i kommunehelsetjenesten, personer fra spesialisthelsetjenesten og personer som ønsker å arbeide med problemstillinger knyttet til forebygging og samhandling.

Gjennom denne studieretningen vil studentene lære metodeverktøy som kan benyttes til forsøk og evaluering innen egen virksomhet. Studentene vil samtidig utvikle forståelse for egen virksomhet gjennom å settes i stand til kritisk å vurdere kunnskapsgrunnlaget for dagens praksis. Dette oppnås dels gjennom den obligatoriske delen, dels gjennom valgemnene, dels gjennom skriving og arbeidet med masteroppgaven.