Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap


studyprogramme-info-portlet

Kunnskap

Etter fullført master i klinisk helsevitenskap skal kandidaten:
 • ha bred oversikt over store helseutfordringer i befolkningen: fedme, smerte/utmattelse og palliasjon
 • kunne diskutere og anvende ulike studiedesign for klinisk forskning
 • kunne diskutere og anvende grunnleggende statistiske analyser
 • forstå metodiske og etiske utfordringer omkring klinisk forskning på sårbare pasientgrupper
 • ha kunnskap om kartlegging og tiltak for behandling ved fedme, smerte, utmattelse og palliasjon og mer avansert kunnskap om pasientgrupper relevant for egen studieretning

studyprogramme-info-portlet

Ferdigheter

Etter fullført master i klinisk helsevitenskap kan kandidaten:
 • gjennomføre, analysere og evaluere klinisk helsefaglig forskning inkludert små kliniske prosjekter
 • innhente, lese og tolke vitenskapelig litteratur for å besvare klinisk relevante problemstillinger generelt og utvikle ferdigheter til å kunne formulere et presist forskningsspørsmål innen egen studieretning
 • innhente relevant informasjon og vurdere pålitelighet av kunnskap om kliniske problemstillinger innen sin studieretning samt løfte frem nye problemstillinger innen feltet
 • identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger omkring klinisk forskning på store og sårbare grupper av pasienter med fedme, smerte/utmattelse og palliasjon

studyprogramme-info-portlet

Generell kompetanse

Etter fullført master i klinisk helsevitenskap kan kandidaten:
 • anvende relevante metoder og analyser for forskning og evaluering, herunder å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende fag-, yrkes-, og forskningsetiske retningslinjer
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre prosjekter samt bidra til nytenkning og utvikling i sitt felt
 • på en systematisk måte vurdere behov for forebyggende og rehabiliterende tiltak og bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av slike tiltak
 • framstille og formidle kunnskap i en vitenskapelig form
 • kommunisere faglige problemstillinger av betydning til beslutningstakere og til allmennheten
 • samarbeide på tvers av profesjoner og fagområder