Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap

– Studiets oppbygning


Master i klinisk helsevitenskap har et omfang på 120 studiepoeng, og tilbys på fulltid over to år (fire semester).

Første studieår

Første semester består av to obligatoriske metodeemner, et obligatorisk fellesemne og et obligatorisk studieretningsemne.

Andre semester består av intensiv variant av Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt, et tredje metodeemne og to studieretningsemner. Studieretningsemnene er obligatoriske på studieretning fedme og helse og velges i henhold til spesialisering på studieretning smerte og palliasjon. Alle emner i første og andre semester er på 7,5 studiepoeng.

For begge studieretninger gjelder at du kan søke om å få godkjent inntil ett emne (7,5 studiepoeng) som tilbys ved andre masterprogram (ved NTNU eller andre institusjoner). Dette må være et emne på masternivå og som passer med den faglige profilen på studieretningen.

Andre studieår

Tredje og fjerde semester er viet til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig og vitenskapelig med en problemstilling innen fagområdet. Det legges vekt på at du skal kunne ta med deg erfaringer og kunnskap fra din egen arbeidshverdag, og utnytte denne i undervisningssituasjonen.

Masteroppgaven er på 60 studiepoeng og kan skrives på norsk eller engelsk.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan