Klinisk helsevitenskap

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap


Hvorfor studere klinisk helsevitenskap?

Helsetjenesten er kompleks og mangfoldig. Kravene til dokumentasjon og evidens er økende, samtidig som utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi gjør at mulighetene for behandling stadig utvides.

Master i klinisk helsevitenskap ved NTNU fokuserer på store grupper av pasienter som ofte har langvarige eller krevende forløp og representerer en betydelig samfunnsutfordring. Dette studiet har et klinisk og tverrfaglig fokus. Gjennom dette 2-årige masterprogrammet vil du tilegne deg kompetanse som både kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis og også danne utgangspunkt for videre klinisk forskning.

Om master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen:

  • Fedme og helse
  • Smerte og palliasjon

Master i klinisk helsevitenskap ivaretar viktige helsemessige utfordringer i samfunnet som prioriteres og vektlegges både klinisk og helsepolitisk.

Studieprogrammet vil gi deg kunnskap om utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekt i egen organisasjon. Studiet gir deg en generell forskningsmetodisk kompetanse og tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre mindre forskningsprosjekter i klinikken. Gjennom studiet vil du tilegne deg kompetanse og kunnskap som kan anvendes videre i klinisk praksis. Studiet gir en generell kompetanse i forskningsmetode som anvendes i en mer fagspesifikk sammenheng i de to studieretningene fedme og helse og smerte, utmattelse og palliasjon.

Felles for de to studieretningene er at de krever kunnskap om forskningsmetodikk, som planlegging og gjennomføring av kliniske prosjekter, analyse av data samt evaluering av resultater. Metodefagene vil derfor ha en sentral plass gjennom hele studiet.

De to studieretningene har felles metodeemner, men ulike studieretningsspesifikke emner som gir faglig fordypning. Vesentlig for begge studieretninger er et tverrfaglig fokus både i klinisk og vitenskapelig sammenheng. 

Bilde av studenter

Foto: Geir Mogen/NTNU