Masterprogram / Sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Petroleumsfag

– Studiets oppbygning

Studiet er en 2-årig utdanning og bygger på en avlagt bachelorgrad eller tilsvarende fra norsk eller utenlandsk lærested. Studentene velger studieretning og hovedprofil 1. året, (tilsvarende 4. årskurs i 5-årig studium.) I det andre året skal du i tillegg til fordypningsemne og fordypningsprosjekt også skrive en masteroppgave.

Studiet har to studieretninger: (1) Petroleumsgeofag og (2) Petroleumsteknologi. Petroleumsteknologi fokuserer selvfølgelig på petroleumsteknologiske problemstillinger/emner, mens det i petroleumsgeofag fokuseres på geologi, geofysikk og seismikk. Videre spesialisering skjer gjennom valg av hovedprofil innenfor utvalgte studieretning.

Petroleumsgeofag har følgende hovedprofiler:

  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi

Petroleumsteknologi har følgende hovedprofiler:

  • Boreteknologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Hovedprofil:

Petroleumsgeofysikk

I geofysikk lærer du de viktigste teknikkene for å påvise olje og gass og for overvåking av reservoarene under produksjon. I dag brukes seismikk til å kartlegge geologiske strukturer i undergrunnen samt å finne ut om porene i bergartene er fylt med olje, gass eller vann. Elektromagnetiske metoder blir også brukt til å skille mellom olje/gass og vann. Ved å repetere seismiske undersøkelser kan en kartlegge hvordan et reservoar blir drenert og på bakgrunn av slike kart kan en bore brønner inn i deler av reservoaret som ellers ikke ville blitt produsert. Petroleumsgeofysikere arbeider både med leting etter og produksjon av olje og gass.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsgeofag


Hovedprofil:

Petroleumsgeologi

I petroleumsgeologi lærer du om alle de geologiske forutsetninger som skal til for at olje og gass dannes i jordskorpa og hvordan disse ressursene akkumuleres i feller. Du lærer også om hvordan de bergartene hvor oljen finnes er dannet og hvilke egenskaper disse bergartene må ha. Metoder for å finne ut om det har vært dannet hydrokarboner (bassenganalyse) og utforske egenskapene til reservoaret, er også viktig i petroleumsgeologi.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsgeofag


Hovedprofil:

Boreteknologi

I boreteknologi undervises det i hvordan av brønner for produksjon og injeksjon etableres. Fagområdet har viktige innslag av maskinfag, bergmekanikk og hydraulikk. Retningskontroll under boring, planlegging av brønnbaner og analyse av krefter som virker på borestreng og foringsrør er viktige elementer.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi


Hovedprofil:

Petroleumsproduksjon

Petroleumsproduksjon er rettet mot innstrømning fra reservoar til brønn, og strømning til overflate, samt prosessering av olje, gass og vann på overflaten. Brønnkonstruksjon, flerfasestrømning, innstrømning i vertikale og horisontale brønner, formasjonsødeleggelse og brønnproduksjon er viktige elementer.

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi


Hovedprofil:

Reservoarteknologi og petrofysikk

Reservoarteknikk omfatter beskrivelse av bergarts- og fluidegenskaper, samt planlegging og optimalisering av utvinning av olje og gass ved hjelp av numeriske modeller. Her vil du lære om laboratoriemålinger knyttet til strømning av olje, gass og vann i bergartsprøver, analyser for å bestemme faseopptreden av hydrokarbonsystemer og injeksjonsfluider, tolkning av trykktester i oljebrønner, samt numerisk modellering av fluidstrøm i poresystemene (mikroskala) og i reservoaret (makroskala).

Forutsetning: Studieretning Petroleumsteknologi


Hovedprofiler / fordypninger

Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare geofaglige/teknologiske emner.

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om emnene det undervises i:
Se studieplan for Petroleumsfag, 
eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.

Studiekalender og emner